Psihologie și Psihopedagogie Specială

 • Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială a fost fondată în anul 1992, prin fuzionarea Facultăţii de Defectologie şi a Catedrei de psihologie generală. Este prima facultate de acest profil în Republica Moldova. Pregătirea psihopedagogilor speciali a fost iniţiată încă în anul 1971, a psihologilor - în anul 1991, a asistenţilor sociali - în anul 1994, a psihopedagogilor - în anul 2009. În prezent, la facultate își fac studiile (Ciclul I și Ciclul II)  peste 800 studenţi.

  Procesul de instruire la facultate se realizează prin două forme de instruire, cu frecvență și cu frecvență redusă.

  Planurile de învățămînt la programele de studii și curricula pe discipline sunt modernizate/reactualizate în conformitate cu:

  1. a) regulamentele în vigoare;
  2. b) standardele profesionale de formare a psihologilor, psihopedagogilor, psihopedagogilor speciali, asistenţilor sociali;
  3. c) experienţa avansată de pregătire la specialităţile similare peste hotarele Republicii Moldova: România, Anglia, Scoţia, Olanda, Franţa, Suedia, SUA, Germania, Rusia etc.;
  4. d) necesităţile pieţii muncii.

  Specialiştii pregătiţi în baza programelor de studii din cadrul Facultății sunt competitivi pe piaţa muncii, ei fiind apţi de a interveni în numeroase domenii de activitate în care factorul uman are un rol decisiv. Intervenţiile acestora au un impact social și economic semnificativ asupra societății, participând la soluţionarea optimă a problemelor psihosociale.

  Facultatea Psihologie și Psihopedagogie specială susţine şi promovează internaţionalizarea studiilor prin aderarea la Spaţiului European comun al Învăţământului Superior (EHEA) fiind un reper al internaţionalizării, sub diferite aspecte:

  • racordarea programelor de studii la Cadrul european al calificărilor și cerințele documentelor procesului Bologna prin compatibilizarea cu programe de studii similar din spaţiul European;
  • implicarea cadrelor didactice în proiecte internaționale;
  • partciciparea profesorilor și studenților în programe de mobilitate academică;
  • cooptarea profesorilor din afara țării pentru predarea orelor de curs şi desfăşurarea workshop-urilor cu studenţii, dar și cu cadrele didactice;
  • participarea cadrelor didactice de la facultate în Comitetele de organizare şi Comitetele ştiinţifice a conferințelor internaționale;
  • încheierea acordurilor de colaborare la nivel instituțional cu instituții de profil din străinătate, etc.

  Organizaţii studenţeşti:

  • Consiliul studenţesc al facultăţii
  • Centrul de erudiţie al tinerilor asistenţi sociali - CETAS
  • Asociaţia studenţilor voluntari, afiliată asociaţiei Humanitas
  • Sindicatul studenţesc.

 • În cadrul facultății activează trei catedre: Catedra de Psihologie,  Catedra Asistență socială, Catedra de Psihopedagogie specială

  Catedra Psihologie este o unitate de formare și cercetare a UPS ”Ion Creangă” din Chișinău, cu două funcții distincte:

  1. formarea la viitorii pedagogi a cunoștințelor și competențelor psihologice necesare pentru îndeplinirea cu succes a misiunii de învățător și de profesor școlar în cadrul modulului psihopedagogic;
  2. asigurarea pregătirii profesionale fundamentale și continue a psihologilor și psihopedagogilor.

  Prima funcție îi conferă Catedrei Psihologie statutul de catedră generală, cu responsabilități de formare profesională psihologică și psihopedagogică a studenților de la toate facultățile universității, iar a doua funcție o determină să fie o componentă a Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Specială, cu scopul de a pune fundamentul pregătirii psihologice și psihopedagogice a studenților de la facultate.

  Misiunea Catedrei Psihologie constă în pregătirea specialiștilor competenți în domeniul psihologiei și psihopedagogiei în corespundere cu exigenţele realității contemporane, capabili de a se implica în soluționarea practică a problemelor de natură psihologică și psihopedagogică prin activități de: evaluare psihologică (individuală şi de grup), consiliere psihologică (individuală şi de grup) a diferitor categorii de persoane, dezvoltare personală (individuală şi de grup), psihoprofilaxie și instruire psihologică

  În prezent la catedră activează 2 doctori habilitați, profesori universitari; 10 doctori, 7 conferențiari universitari; 1 lector; 1 asistent universitar, în total 14 de cadre didactice titulare, care predau peste 80 de cursuri la ciclul I (studii superioare de licență) și ciclul II (studii superioare de masterat).

  Specialistul psiholog este interesat de valorizarea individului și a capacităților lui, de găsirea unor căi eficiente de dezvoltare a personalității în devenire, în baza cunoașterii particularităților formării și dezvoltării personalității la diferite etape de vârstă, precum și de crearea de oportunități pentru autorealizarea fiecărui individ, de crearea condițiilor necesare pentru schimbarea calitativă a mentalității societății în general, dar și a individului în parte.

  Totodată, specialistul psihopedagog este interesat și de activitatea educațională, implicându-se în soluționarea problemelor legate de adaptarea și integrarea școlară, instruirea psihologică a pedagogilor și părinților, colaborarea dintre structurile care participă în formarea personalității ș.a.


  Catedra Asistenţă socială are următoarea misiune: profesionalizarea în domeniul asistenței sociale pentru a consolida solidaritatea inter- şi intrageneraţională, intervenind în favoarea persoanelor defavorizate, marginalizate sau cu risc de excluziune socială prin oferirea de sprijin pentru obţinerea condiţiilor unei vieţi decente şi prin susţinerea dezvoltării propriilor capacităţi şi competenţe în vederea integrării sociale corespunzătoare.

  Obiectivele principale ale catedrei sunt:

  • pregătirea specialiştilor în scopul cunoaşterii şi orientării serviciilor sociale spre îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate;
  • formarea asistenţilor sociali apţi să exploreze problemele sociale reale sau potenţiale şi să proiecteze căi de soluţionare a acestora;
  • instruirea calitativă a viitorilor specialişti în scopul atingerii performanţelor necesare pentru competitivitate în plan european şi internaţional.

  Programele de studii de la Catedra Asistență socială sunt orientate atât spre formarea competenţelor profesionale de diagnosticare a problemelor sociale, de relaţionare dintre membrii comunităţii, de intervenţie în situaţii de risc şi de referire către instanţele abilitate, cât și sprijinul persoanelor în dificultate, a celor din grupurile vulnerabile, reducerera dependenţei sociale a acestora în acord cu cerinţele vieţii autosuficiente.

  Catedra Asistenţă socială cuprinde următoarele arii de activitate:

  • didactică;
  • educativă;
  • de cercetare.

  Aria didactică presupune activitatea comisiilor care supervizează şi direcţionează munca profesorilor: elaborarea şi perfecţionarea continuă a curricula pe discipline şi a conţinuturilor cursurilor adaptate la standardele europene, a materialelor didactice necesare pentru procesul de studiu; utilizarea celor mai avansate metode şi tehnici de predare, învăţare şi evaluare etc.

  Aria educativă este orientată spre formarea şi promovarea culturii civice şi juridice în rândurile studenţilor.

  Aria de cercetare vizează investigarea ştiinţifică profundă realizată de către profesori în domeniul ştiinţelor sociale – „Modele alternative  de recuperare şi integrare socială a persoanelor în dificultate”. Activitatea ştiinţifică a studenţilor se realizează în cadrul centrului  CETAS (Centrul de erudiţie al tinerilor asistenţi sociali). CETAS reprezintă o modalitate de manifestare şi afirmare a talentului de cercetător şi un punct de plecare pentru activitatea ştiinţifică.

  În prezent, la catedră sunt încadraţi în procesul ştiinţifico-didactic 9 membri: 8 doctori în științe, 6 conferențiari universitari, 1 lector.


  Catedra Psihopedagogie Specială, instituită în anul 1974, se numea iniţial Catedra oligofrenopedagogie, având misiunea de a pregăti specialişti cu o înaltă calificare pentru sistemul educaţional auxiliar din republică. Calificarea obţinută de absolvenţi în acea perioadă era învăţător şi logoped în şcoala auxiliară.

  În prezent Catedra Psihopedagogie Specială funcţionează în componenţa Facultăţii de Psihologie şi Psihopedagogie Specială şi întruneşte 10 membri, dintre care 1 doctor habilitat, 7 doctori, conferențiari universitari, 2 lectori.

  Catedra Psihopedagogie Specială are următoarele obiective:

  1. Pregătirea viitorilor psihopedagogi speciali pentru instituţiile speciale şi instituţiile cu practici incluzive;
  2. Formarea competenţelor şi abilităţilor teoretice şi practice la studenţi şi masteranzi privind:
  • caracteristicile psihopedagogice ale copiilor cu dizabilităţi;
  • diversitatea cauzelor care pot determina apariţia diferitor dizabilităţi;
  • principiile care stau la baza evaluării copiilor cu diferite dizabilităţi;
  • metodologiile de predare folosite în învăţământul special și incluziv;
  • metodele și tehnicile de intervenţie folosite în terapia persoanelor cu dizabilităţi;
  • elaborarea unor programe educative adecvate copiilor cu diferite dizabilităţi, în contextul tendinţelor actuale a educației incluzive;
  • evaluarea eficienţei programelor educative şi de instruire;
  • evaluarea complexă a copiilor cu diferite dizabilităţi, pentru determinarea potenţialului lor și a trebuinţelor specifice;
  • interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor potenţialului cognitiv al copiilor, dar şi a comportamentului lor în diferite situaţii de învăţare şi de viaţă;
  • elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor proiecte de intervenţie individualizate pentru copiii cu diferite dizabilităţi.
  1. Formarea cercetătorilor în domeniul psihopedagogiei speciale.

  Catedra dispune de o bună bază pentru organizarea practicii psihopedagogice. Studenţii şi masteranzii valorifică cunoştinţele teoretice pe care le asimilează la facultate în cadrul activităților din instituţiile preşcolare, școlare speciale, centrele specializate de reabilitare, complexele de pedagogie curativă, precum şi din instituţiile cu practici incluzive.

  În funcţie de nivelul de specializare, psihopedagogii speciali pot desfăşura următoarele activităţi specifice:

  1. evaluarea complexă a copiilor cu dizabilităţi;
  2. consilierea psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi;
  3. consilierea socioprofesională a persoanelor cu dizabilităţi;
  4. intervenţia psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi;
  5. consilierea familiilor persoanelor cu dizabilităţi;
  6. cercetarea în domeniul psihopedagogiei speciale;
  7. terapia logopedică a persoanelor cu dizabilităţi;
  8. terapia ocupaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

 • Ciclul I

  • Psihologie (2018)
  • Psihopedagogie (2018)
  • Psihopedagogie fr  (2018)
  • Psihopedagogie specială (2018)
  • Psihopedagogie specială fr (2018)
  • Asistenţă socială (2018)
  • Asistenţă socială fr (2018)

  Ciclul II

  • Activitate psihoeducaţională, de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic (2017, 2019)
  • Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații (2016, 2019)
  • Educație integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale (2017)
  • Politici sociale de susținere a familiei şi copilului (2016)
  • Servicii sociale în domeniul sănătății populației (2016)
  • Logopedie (2017)
  • Asistența psihosocială în sistemul legal
  • Comunicarea alternativă. Limbajul semnelor și sistemul Braille (2017)

 • Asistență socială  (română)

  * Notă: Primul cod este “învățământ cu frecvență la zi” al doilea cod este “învățământ cu frecvență redusă

  Anul I

  Semestrul I

  Semestrul II

  Anul II

  Semestrul III

   Semestrul IV

     Anul III

  Semestrul V

   Semestrul VI


  Psihologie (română / rusă) Ciclu l, Licență

  Anul I

  Semestrul I

  • G.01.O.02-G.01.O.001Tehnologii informaționale (română / rusă)
  • F.01.O.002-F.01.O.002 Anatomia și Fiziologia SNC (română / rusă)
  • F.01.O.003-S.01.O.003 Cercetologie (română / rusă)
  • F.01.O.004-F.01.O.004 Introducere în psihologie (română / rusă)
  • F.01.O.005-F.01.O.005 Psihologia senzației, percepției, atenției (română / rusă)
  • F.01.O.006-F.01.O.006 Psihologia personalităţii şi însuşirile de personalitate (română / rusă)

  Semestrul II

  • F.02.O.009-F.02.O.009 Psihologia memoriei, gândirii și imaginației (română / rusă)
  • F.02.O.010-F.02.O.010 Istoria psihologiei (română / rusă)
  • F.02.O.011-F.02.O.011 Psihologia limbajului (română / rusă)
  • F.02.O.012-F.02.O.012 Psihologia dezvoltării (română / rusă)
  • G.02.O.008-G.02.O.008 Limba B (limba franceză şi comunicare) (română / rusă)
  • S.02.O.013-S.02.O.013 Psihologia preşcolarului, elevului mic, preadolescentului (română / rusă)
  • G.02.02.O.015 Educația fizică (română / rusă)
  • G.02.03.O.016 Protecția civilă (română / rusă)

  Anul II

  Semestrul III

  • S.03.O.019-S. 03.O.019 Psihologia pedagogică (română / rusă)
  • S.03.O.021-S.03.O.021 Psihodiagnoza și statistica psihologică (română / rusă)
  • S.03.O.022-S.03.O.022 Psihoprofilaxia și Psihocorecția (română / rusă)
  • S.03.A.023-S.03.A.023 Psihologia Comportamentului Deviant (română / rusă)
  • S.03.A.024 Adaptarea psihologica (română / rusă)
  • S.03.A.025-S.05.A.025 Training dezvoltare personală (română / rusă)
  • S.03.A.025 Training de comunicare (română / rusă)
  • U.03.A.017 Bazele Micro- macroeconomiei (română / rusă)
  • U.03.A.018 Bazele antreprenoriatului (română / rusă)
  • U.03.O.020 Psihologie socială (română / rusă)

  Semestrul IV

  • S.04.A.033 Optimizarea comportamentului și lucrul cu părinții (română / rusă)
  • Practica psihologică, anul II (română / rusă)
  • S.04.A.032-S.04.A.032 Training de creativitate și formare a încrederii în sine (română / rusă)
  • S.04.A.034-S.04.A.034 Psihologia judiciară (română / rusă)
  • S.04.A. 035 Psihologia educației (română / rusă)
  • S.04.A.036-S.04.A.036 Psihologia dependenței (română / rusă)
  • S.04.A.037-S.04.A.037 Psihologia victimei (română / rusă)
  • S.04.O.029-S.04.O.029 Consilierea psihologică (română / rusă)
  • U.03.O.031-S.04.O.31 Activitatea psihologului cu familia (română / rusă)
  • U.04.A.027 Politologie (română / rusă)
  • U.04.O.030-U.04.O.030 Psihologia muncii (română / rusă)

  Anul III

  Semestrul V

  • S.05.A. 41-S.05.A.041Orientarea școlară şi profesională și Psihologia motivației (română / rusă)
  • S.05.A.042-S. 05.O.042 Psihologia influenței și optimizarea personalului (română / rusă)
  • S.05.A.043-S.05.A.049 Psihologia clinică (română / rusă)
  • S.05. A.044 Gândirea psihologică (română / rusă)
  • S.05.A.045-S.05.A.045 Factorii psihologici ai nereușitei școlară. Analiza psihologică și corecția procesului instructiv (română / rusă)
  • S.05.A.046-S.05.A.046 Psihologia publicității (română / rusă)
  • S.05.A.047-S.05.A/047 Psihologia soluționării conflictelor (română / rusă)
  • S.05.A.048 Comunicarea nonviolentă (română / rusă)
  • S.05.A.049-S.05.A.043 Psihologia conducerii (română / rusă)
  • S.05.A.050-S.05.A.050 Gender psihologie (română / rusă)
  • S.05.O.040-S.05.O.040 Psihoterapia.Tehnici de autoreglare (română / rusă)
  • U.05.A.038 Istoria filosofiei occidentale (română / rusă)

  Semestrul VI

  • S.06.A.052-S.06.A.052 Analiză statistică computerizată (română / rusă)
  • S.06.A.053 Psihologia mass-media (română / rusă)
  • S.06.A.54-S.06.A.54 Psihologia emoțiilor (română / rusă)
  • S.06.A.55-S.06.A.55 Psihologia stărilor afective (română / rusă)
  • S.06.A.056 Psihologia sportului (română / rusă)
  • S.06.A.057-S.06.A.057 Psihologia medicală (română / rusă)
  • S.06.A.058-S.06.А.058 Psihologia copiilor dotați (română / rusă)
  • S.06.A.059-S.06.A.059 Psihopedagogia educației interculturale (română / rusă)
  • Practica psihologică, anul III (română / rusă)
  • Practica psihologică de licență (română / rusă)
  • U.06.O.051-U.06.O.051 Etica psihologică, organizarea serviciului psihologic (română / rusă)

  Activitatea psihoeducaţională, de consiliere şi psihoterapie a psihologului practic- Ciclu Il, Master

  Anul I

  Semestrul I

  • F.01.O.001 Psihologia clinică a copilului și adultului (română)
  • F.01.O.002 Psihologia tânărului, adultului şi vârstnicului (română)
  • F.01.O.003 Psihologia conducerii și profilaxia arderii profesionale (română)
  • F.01.O.004 Diagnostic și intervenții psihologice în sistemul educațional (română)
  • S.01.O.005 Psihodiagnostic clinic (română)

  Semestrul II

  • S.02.O. 006 Consilierea în situaţii de criză și terapia EDMR (română)
  • S.02.O.007 Gestalt Terapia (rusă)
  • S.02.O.008 Terapii existențialiste (română)
  • S.02.O.009 Terapii cognitiv-comportamentale (română)
  • S.02.O.010 Terapia pentru copii și art-terapia (română)
  • S.02.O.011 Activitatea psihologului cu familia (română)

  Anul II

  Semestrul III

  • F.03.A.014 Metodica predării psihologiei (română)
  • S.03.A.012 Terapia stucturală sistemică și integrativă a familiei (română)
  • S.03.A.013 Psihoterapia transpersonală (română)
  • S.03.A.015 Adaptarea școlară și educația centrată pe cel ce învață (română)
  • S.03.A.016 Psihodrama și teatrul social (rusă)
  • S.03.A.017 Analiza tranzacțională (română)
  • S.03.A.018 Terapia psihosomatică (rusă)
  • S.03.A.019 Asistența familiei cu un membru bolnav (rusă)
  • S.03.O.020 Practica psihologică (română)

  Cursuri la libera alegere

  • S.02.L.022 NLP (română)
  • S.03.L.023 Metode avansate în cercetarea psihologică (română)
  • S.03.L.024 Consilierea şi planificarea carierei (română)

  Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații - Ciclu Il, Master

  Anul I

  Semestrul I

  • F.01.O. 001 Introducere în psihologia organizațională. Schimbarea și dezvoltarea organizațională (română)
  • F.01.O.002 Psihologia tânărului, adultului şi vârstnicului (română)
  • F.01.O.003 Psihologia conducerii și profilaxia arderii profesionale (română)
  • F.01.O.004 Diagnostic și intervenții psihologice în sistemul educațional (română)
  • S.01.O.005 Psihologia grupurilor și a mulțimii (română)

  Semestrul II

  • F.02.O. 006 Psihodiagnostic organizațional, recrutare, selecție și evaluarea profesională (română)
  • S.02.O.007 Teste de inteligență, aptitudini, performanțe (română)
  • S.02.O.008 Chestionare de personalitate și tehnici proiective (română)
  • S.02.O.009 Diagnostic și intervenții în armată, penitenciare și sistemul juridic (română)

  Anul II

  Semestrul III

  • S.03.O.011 Activitatea psihologului în sisteme comerciale (română)
  • S.03.A.012 Consilierea şi planificarea carierei (română)
  • S.03.A.013 Diagnostic și intervenții psihologice în politică (română)
  • S.03.A.014 Formarea și dezvoltarea personalului în organizații (română)
  • S.03.A.015 Formarea și consolidarea echipelor de muncă (română)
  • S.03.A.016 Diagnostic și intervenții psihologice în sport (română)
  • S.03.O.010 Psihodiagnostic și intervenții psihologice în spitale, policlinici (română)
  • S.03.A.017 Practica psihologică (română)

  Cursuri la libera alegere

  • S.02.L.019 Metodica predării psihologiei (română)
  • S.03.L.020 Metode avansate în cercetarea psihologică (română)
  • S.03.L.021 Managementul stresului ocupațional (română)

  Politici sociale de susținere a familiei și copilului- Ciclu Il, Master

  Anul I

  Semestrul I

  • F.01.O.001 Aspectul istorico-cultural al familiei și politici europene de susținere a familiei și copilului (română)
  • F.01.O.002 Metodologia cercetării socio - juridice (română)
  • F.01.O.003 Proiecte sociale și Fundraising (română)
  • F.01.O.004 Dreptul protecției sociale (română)
  • S.02.O.008 Bunăstarea familiei şi gestionarea resurselor sociale (română)
  • S.03.A.013 Managementul calității serviciilor sociale destinare familiilor vulnerabile (română)

  Semestrul II

  • F.01.O.005 Familia şi problemele gender (română)
  • F.01.O.006 Bazele psihoterapiei și terapia familiei (română)
  • F.01.O.007 Educația familială și consilierea familiilor în dificultate (română)
  • S.02.A.010 Politici de incluziune socială (română)
  • S.02.O.009 Metode avansate de cercetare a familiei şi servicii de alternativă de susţinere a familiei şi copilului (română)

  Anul II

  Semestrul III

  • S.03.O. 012 Psihosociologia divorțului, evaluarea și supervizarea serviciilor de sprijin a familiei (română)
  • S.03.A.015 AS a familiilor monoparentale (română)
  • S.03.A. 017 Managementul și supervizarea activității de mediere în Asistență socială (română)

  Servicii sociale în domeniul sănătății populației- Ciclu Il, Master

  Anul I

  Semestrul I

  • F.01.O.001 Metodologia cercetării socio - juridice (română)
  • F.01.O.002 Proiecte sociale și Fundraising (română)
  • F.01.O.003 Dreptul protecției sociale (română)
  • F.01.O. 004 Psihisociologia comportamentului deviant și strategii de susținere a tineretului (română)
  • S.01.O. 006 Managementul stresului în serviciile sociale și de sănătate (română)

  Semestrul II

  • F.01.O.005 Managementul calității serviciilor sociale în domeniul sănătăţii publice (română)
  • F.02.O.007 Gerontologia socială (română)
  • S.02.O.008 Asistența medico-socială a familiei (AMSF) în dificultate (română)
  • S.02.O.009 Promovarea modului sănătos de viață (română)
  • F.02.O.011 Sociologia medicală (română)
  • S.02.O.010 Socioantropologia modului de trai (română)

  Anul II

  Semestrul III

  • S.03.A.014 Terapii ocupaţionale şi kinetoterapie (română)
  • S.03.A.016 Ludoterapia (română)
  • S.03.A.016 Ergoterapia (română)
  • S.03.A.018 Socioterapia şi terapii expresive (română)
  • S.03.A. 020 Managementul și supervizarea activității de mediere în Asistență socială (română)

  Educaţie integrată şi terapia persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale - Ciclu Il, Master (română)


  Logopedie- Ciclu Il, Master 

  • Filosofia şi axiologia educaţiei incluzive (română)
  • Practica psihopedagogică (română)


 • La 18 martie Facultatea de Psihologie și psihopedagogie specială a UPS ”Ion Creangă” a organizat traininguri tematice pentru abiturienți.

  Atît biturienții, cît și profesorii din diferite instituții preuniversitare, în calitate de participanți, au putut vedea în ce constă activitatea de psiholog la trainingurile cu următoarele tematici:

  1. ”Да и нет” В чем сложность соглашаться и отказывать. Упражнения и демонстрационная сессия. Formator Елена Бычева.
  2. ”Воспитание ребенка в первый год жизни”. Психологические хитрости.  Formator Козман Татьяна.
  3. ”Ce pot, Ce vreau și ce voi face?”. Trening de orientare profesională. Formator, Zinaida Popa.
  4. ”Profesorul modern pentru educație incluzivă”. Formator, Nadejda Chiperi.

  [vls_gf_album id="511"]


  Scrisoare informativă

              Stimaţi colegi!

  Vă invităm să luaţi parte la Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională

  Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern, care se va desfăşura la data 1 decembrie 2016  în Republica Moldova, Chişinău, str. Ion Creangă 1, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, sala de festivităţi, blocul 1.

  Organizatorii conferinței: Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport, Chişinău, Asociaţia Publică pentru copii și tineri cu dizabilități VITA, R. Moldova, Asociația pentru Persoanele cu Dizabilități Intelectuale ,,HUMANITAS”

              Scopul conferinţei: discutarea problemelor actuale privind intervenţia psihopedagogică pentru copiii cu CES în spaţiul educațional modern. Acest generic este direcţionat de a valorifica asistenţa psihopedagogică a copiilor cu dizabilităţi, precum şi oportunităţile şi perspectivele intervenţiei timpurii prin prisma socializării acestora.

  Direcţiile principale ale conferinţei:

  Intervenţie timpurie  în tulburări de spectru autist: practici internaţionale;

  Valorificarea serviciilor de reabilitare pentru copiii preşcolari cu CES;

  Asistenţa psihopedagogică a copilului CES şi a familiei;

  Comportamentul dezadaptiv al copiilor preşcolari;

  Comunicarea alternativă în limbajul mimico-gestual.

  La conferință sunt invitați:

  • specialiști – practicieni: defectologi, psihologi, logopezi, surdopedagogi, tiflopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori, asistenți sociali;
  • cercetători științifici și profesori universitari;
  • managerii instituțiilor preuniversitare;
  • manageri și specialiști din domeniul managementului educației;
  • părinții care educă copiii cu dizabilități;
  • reprezentanții ONG-urilor;

  La lucrările conferinței vor participa specialiști de peste hotare în domeniul asistenţei psihopedagogice a copiilor cu dizabilități, practicieni în domeniul educaţiei incluzive.

  1. Autorii care doresc să prezente comunicare, sunt rugați să respecte următoarele condiții:
  • în cerere să se indice tema comunicării și modalitatea de prezentare (prezentare, workshop, poster);
  • în cerere să se indice denumirea comunicării ce urmează a fi publicată în culegerea cu materialele conferinței. Data limită până la care comitetul ştiinţific va recepţiona lucrările este data de 3 decembrie 2016. Condiţiile pentru materialul publicat (rezumatul, cuvinte-cheie, bibliografie etc.).
  • Se vor aloca 5-7 minute pentru prezentare, power-point. Se va oferi mijloace audio-video pentru prezentări power-point.

  Cerințe pentru publicarea articolelor în culegerea

  „Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu CES în spaţiul educaţional modern”

  1. Recomandări privind aspectul articolelor:
  • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză;
  • Toate lucrările vor fi editate în aplicația MS Office Word;
  • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.
  1. Structura articolului:
  • Titlu: cu majuscule font 12, bold;
  • Autori: numele complet, funcția academică și titlul științific, afilierea instituțională, font 12, italic;
  • Rezumat (circa 100 cuvinte), în limba engleză, font 12, spațiu între rânduri – 1;
  • Text: 5-6 pagini, nu mai mult de 2 autori la o lucrare, mărime corp de literă 12 Times New Roman, interval - spațiu între rânduri – 1,15;
  • Aranjare: format A4, încadrat în limitele: stânga – 2 cm, dreapta, sus şi jos – 1,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm;
  • Bibliografia

  La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 12. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice.

  1. Solicitările de participarea la conferință în calitate de ascultător sau de autor al unei comunicări sunt recepționate până la 20 noiembrie 2016 pe adresa electronică:  v_olarescu@mail.ru
  2. Fiecare participant înregistrat va primi culegerea cu materialele conferinței și diploma de participare.
  3. Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a respinge solicitările recepționate; articolele ce nu corespund cerințelor.
  4. Comitetul organizatoric nu achită participanților serviciile de transport, cazare și alte cheltuieli legate de participare la conferință.

  Conferința își ține lucrările pe adresa: Republica Moldova, Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Sala de festivităţi.

  1. Limbile  de lucru la Conferinţă: româna, rusă.

  Programul de lucru la Conferinţă:

  1 zi (1 decembrie) – sosirea invitaţilor şi deschiderea  oficială a Conferinţei (ora 09 -00); schimb de experienţă, (orele 9-00 -17-00), încheierea Conferinţei ora 18-00.

  Informația de contact: v_olarescu@mail.ru

   Informația cu privire la conferință este plasată pe sait-ul www.upsc.md

 • Orar licență

  Semestrul I:

  Semestrul II:

  Orarul la studii cu frecvență redusă:


   

  Orar master

  Semestrul I:

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

  Semestrul II:

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

 • Cursuri opționale:

 • Conducătorii de grupe academice

    Nume, prenume conducător grupa specialitatea
  1 Verdeș Angela Grupa 101 Psihologie (rom)
  2 Sanduleac Sergiu Grupa 102 Psihopedagogie
  3 Chiperi Nadejda Grupa 103 Psihopedagogie specială
  4 Rudeanu Taisia Grupa 104 Asistență socială
  5 Larisa Chirev Grupa 201 Psihologie
  6 Elena Kovaliova Grupa 202 Psihologie(rusă)
  7 Elena Losîi Grupa 203 Psihopedagogie
  8. Mariana Pîrvan Grupa 204 Psihopedagogie specială
  9 Maria Vîrlan Grupa 205 Asistența socială
  10 Iulia Racu Grupa 301 Psihologie
  11 Olesea Pletniov Grupa 302 Psihologie(rusă
  12 Stela Pîslari Grupa 303 Psihopedagogie
  13 Natalia Ciubotaru Grupa 304 Psihopedagogie specială
  14 Dumitru Carata Grupa 305 Asistența socială

 • Temele tezelor:

  Subiecte pentru examenul de licență:

  Subiecte pentru disciplinele aplicate:  [/fruitful_tab]

  [fruitful_tab title="Stagii de practică"]

Administrația facultății
Decan interimar: Maria Vîrlan, conf. univ. dr.


Prodecan: Marcela DIȚA, lector univ.


Catedra de CATEDRA DE PSIHOLOGIE
Șef catedră: Elena LOSÎI, conf. univ. dr.
e-mail: catedra.p@upscmd


Catedra de ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Șef catedră: Plămădeală Victoria, dr. lector univ.
e-mail: catedra.as@upsc.md


Catedra de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Șef catedră: Adriana CIOBANU, conf. univ. dr.
e-mail: catedra.ps@upsc.md
Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, Chişinău, MD-2069
e-mail:psihologie_pps@upsc.md
tel. (+373) 22 358414 (Decanat) Mob: (+373) 68659666