Revista Psihologie – Pedagogie specială – Asistenţa socială

Revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţa socială” a fost fondată de Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Revista Psihologie - Pedagogie specială - Asistenţa socială

Revista Psihologie – Pedagogie specială – Asistența socială

Considerăm că o atare publicaţie periodică va fi utilă tuturor celor preocupaţi de practică, teorie, educaţie şi instruire, profesorilor şi părinţilor, educatorilor şi studenţilor, psihologilor, asistenţilor sociali, psihopedagogilor speciali.

Planificăm în viitorul apropiat crearea de noi compartimente în cadrul revistei în care vor fi prezentate recenzii la monografii recent apărute în R. Moldova şi peste hotarele ei; informaţii despre conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale; materiale practice şi aplicative.

Aşteptăm sugestiile dumneavoastră privind lărgirea conţinutului revistei noastre!

Cu respect, Colegiul de redacţie

La sfârşitul anului 2005 la Facultate a fost fondată revista de specialitate: Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială.

 • În anul 2021 (Nr.62-)
 • În anul 2020 (Nr.58-, Nr.59-,Nr.60-, Nr.61-)
 • În anul 2019  (Nr.54- , Nr.55-, Nr.56-, Nr.57-)
 • În anul 2018  (Nr.50- , Nr.51-  Nr.52-, Nr. 53-  )
 • În anul 2017  (Nr.49- Nr.48- Nr.47- , Nr.46- , Cuprins – , Autori –  )

Din numărul  4(49) se retrage articolul dnei Vinnicenco Elena Tehnologii de formare a imaginii de sine la managerii școlari  din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

Din numărul  4(49) se retrage articolul dnei Ciobanu Adriana  Jocî- Bini Olesea Reținerea în dezvoltarea competențelor comunicative la copii cu intelect de limită: factori și premise  din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.

Din numărul  2(47) se retrage articolul dnei Popescu Maria  Grebeniuc Ecaterina  Efficient modern teaching methods for optimization the teaching-learning activity  din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.


 • În anul 2016 a apărut 4 numere (Nr.42- , Cuprins – , Autori – , Nr.43- , Cuprins – , Autori – , Nr.44- , Cuprins – , Nr.45- )

Din numărul 3 (44) se retrage articolul dnei Iurchevici Iulia „Leadership, coeziune și gândire de grup” din motivul constatării necorespunderii acestuia cu cerințele înaintate de Colegiul de redacție.


 • În anul 2015 au apărut 4 numere (Nr.38- , Cuprins – Autori – , Nr.39- , Cuprins –Autori – , Nr.40- , Cuprins – , Autori – , Nr.41- , Cuprins – , Autori – )


 • În anul 2014 au apărut 4 numere (Nr.34- , Cuprins – , Autori – , Nr.35- , Cuprins , Autori – , Nr.36- , Cuprins –,  Autori – , Nr.37 –  Cuprins,Autori –  )


 • În anul 2013 au apărut 4 numere (Nr. 30 , Cuprins – , Autori – , Nr. 31 , Cuprins – , Autori – , Nr. 32 , Cuprins – , Autori – , Nr. 33 , Cuprins – , Autori – )

 • În anul 2012 au apărut 4 numere (Nr. 26 , Cuprins – , Autori – , Nr. 27 , Cuprins – , Autori – , Nr. 28 , Cuprins – , Autori – , Nr. 29 , Cuprins – , Autori – )

 • În anul 2011 au apărut 4 numere (Nr. 22 , Cuprins –, Autori – , Nr. 23 , Cuprins – , Autori – , Nr. 24 , Cuprins – , Autori – , Nr. 25 , Cuprins – , Autori – )

 • În anul 2010 au apărut 4 numere (Nr. 18 , Cuprins – , Autori – , Nr. 19 , Cuprins – , Autori – , Nr. 20 , Cuprins – , Autori – , Nr. 21 , Cuprins – , Autori – )


 • În anul 2009 au apărut 4 numere (Nr. 14, Cuprins – , Autori – , Nr. 15 , Cuprins – , Autori – , Nr. 16, Autori – , Cuprins – , Nr. 17 , Autori – , Cuprins –)


 • În anul 2008 au părut 4 numere a revistei (Nr. 10, Nr. 11 , Nr. 12 , Nr. 13 )

 • În anul 2007 au apărut 4 numere a revistei (Nr. 6 , Nr. 7, Nr. 8 , Nr. 9)

 • În anul 2006 au apărut 4 numere a revistei (Nr. 2, Nr. 3 , Nr. 4 , Nr. 5)

 • În anul 2005 a apărut primul număr a revistei (Nr. 1 , Autori –, Cuprins –, Coperta –Imagine)

Toate numerele revistei pot fi găsite la Biblioteca Naţională, Biblioteca Universităţii, Biblioteca facultăţii, la decanatul Facultăţii

Colegiul de redacţie:

 • Igor Racu, Dr. habilitat în psihologie, profesor universitar, Redactor ştiinţific
 • Ion Negură, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar, Redactor adjunct
 • Petru Jelescu, Dr. habilitat în psihologie, profesor universitar
 • Jana Racu, Dr. habilitat în psihologie, profesor universitar
 • Carolina Perjan, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar
 • Elena Losîi, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar
 • Maria Vîrlan, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar
 • Mihai Şleahtiţchi, Dr. în psihologie, Dr. în pedagogie, conferenţiar universitar
 • Eugen Corneliu Hăvârneanu, Dr.în psihologie, Profesor universitar, Iași, Romania
 • Marcela Rodica Luca, Dr. în psihologie, Profesor universitar, Brașov, România
 • Francois Ruegg, Dr. în psihologie Profesor universitar, Elveţia
 • Svetlana Valeavco, Dr. în psihologie, conferenţiar universitar, Moscova, Rusia
 • Tatiana Moroz, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, R. Belarus
 • Svetlana Hadjiradeva, doctor habilitat în științe administrative, profesor universitar, Ucraina

Recomandări pentru autori

Revista „Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială” fondată de Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie specială a Universităţii Pedagogice de Stat din Chişinău „Ion Creangă” reprezintă un mijloc de informare şi formare în domeniile psihologiei, pedagogiei speciale, asistenţei sociale.

În vederea unei colaborări fructuoase şi pentru a uşura munca redacţională şi editarea revistei în condiţii bune, autorii sunt rugaţi să respecte cerinţele faţă de materialele prezentate.

Textul lucrărilor vor fi prezentate în formă dublă: una ca variantă tehnoredactată prin e-mail în format A4, cu fonturi 12, Times New Roman, spaţiu 1,5 şi varianta scrisă pe hârtie A4.

Articolele prezentate trebuie să conţină ( în conformitate cu cerinţele CNAA ):

 •  numele şi prenumele autorului, datele despre autor;
 •  titlul lucrării (centrat; Bold; 12), ( în 2 limbi)
 •  date despre recenzenţi;
 •  textul lucrării propriu-zise;
 •  rezumate (în 2 limbi);
 •  cuvinte-cheie;
 •  bibliografia ( în conformitate cu cerinţele actuale – vezi documentele CNAA ).

Revista științifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să reflecte rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţele de biblioteci din ţară și peste hotare în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacție în componentă de 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din țară, România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal).

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

       Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT și CNAA din 25.06. 2015 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.

Considerăm că o atare publicaţie periodică va fi utilă tuturor celor preocupaţi de practică, teorie, educaţie şi instruire, profesorilor şi părinţilor, educatorilor şi studenţilor, psihologilor, asistenților sociali, psihopedagogilor speciali.

Procedura de recenzare a articolelor este prezentată pe situl oficial al revistei http://psihologie.upsc.md/ la compartimentul Peer Review Policy și se constituie din trei etape.

Revista apare în varianta print și online. Pe site-ul: https://old.upsc.md/ și http://psihologie.upsc.md/   sunt prezentate integral toate numerele revistei.

Revista este înregistrată în două baze de date internaționale: DOAJ și DRJI.

Adresa editurii: Editura UPSC „I.Creangă”, MD.2069,Chişinău, str. Ion Ceangă, 1.


INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos înainte de a completa și trimite articolele. Textele trimise spre examinare vor fi scrise în limba română sau într-o limbă de circulație internațională în mediul academic (engleză, franceză, germană). Textele în limba rusă vor fi de asemenea acceptate, cu condiția ca ele să se încadreze în profilul revistei. Textele nu trebuie să depășească 40000 de caractere/semne. Ele vor fi prezentate ca atașamente MS Word (Times New Roman, 12 pct, distanța dintre rânduri – 1,5). Notele de subsol și bibliografia va respecta normele CNAA: http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa- attestation/guide_thesis/guide_thesis_2016.pdf

Textele prezentate trebuie să fie precedate de un scurt rezumat în limba engleză, în limba de bază a articolului și limba română (până la 200 de cuvinte) și cuvinte-cheie (în engleză, în limba de bază a articolului și limba română).

Numărul și mărimea figurilor, tabelelor care însoțesc textul nu trebuie să depășească 30% din conținutul de bază al textului.

Textul depus trebuie să includă numele complet al autorului, afilierea instituțională actuală, adresa de e-mail, titlul științific, gradul didactic, postul ocupat, precum și un bios scurt, cu detalierea intereselor sale de cercetare, participarea în proiecte internaționale, distincții de apreciere a activității științifice și numărul de publicații.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență Socială”(PSPSW) condamnă cu fermitate și descurajează plagiatul. Toate manuscrisele, înainte de expediere,  trebuie să treacă prin testul „Software-ul de detectare a Plagiatului” pentru evaluare peer-review. Politica Peer Review PSPSW este stabilită cu scopul de a publica și a pune în circulație articole de cercetare de calitate din domeniul psihologiei, pedagogiei,  pedagogiei speciale și asistenței sociale.

Toate materialele prezentate la redacție sunt testate în sistem liber de antiplagiat (www.detectareplagiat.ro).

În scopul asigurării calității și evaluării echitabile a publicațiilor științifice, autorii, la prezentarea articolelor spre publicare, sunt rugați să țină cont de următoarele criterii:

 1. Conținutul articolului trebuie să corespundă unui nivel științific înalt al revistei științifice acreditate.
 2. Articolul trebuie să dețină caracter original și să conțină o noutate determinată.
 3. Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei.
 4. Obligatoriu, în articol trebuie indicat prin ce diferă viziunea autorului sau rezultatele obținute de cele anterior publicate.
 5. Articolele se prezintă la redacție pe suport electronic în varianta editabilă în extensia docx, rtf.
 6. Structura articolului:
 • Titlul articolului (Times New Roman, Bold, Font-12, centrat), obligatoriu în limba engleză, în limba de bază a articolului și limba română.
 • Rezumat (Times New Roman, 11pt, distanța dintre rânduri – 1,15, (până la 200 de cuvinte), în limba engleză, în limba de bază a articolului și în limba română.
 • Cuvinte – cheie: obligatoriu în limba engleză, în limba de bază a articolului și în limba română. (5-6 cuvinte)
 • Textul articolului până la 40000 de caractere/semne (Times New Roman, 12 pct, distanța dintre rânduri – 1,5)
 • Referințele bibliografice se prezintă în conformitate cu cerințele înaintate de CNAA (se indică în paranteze pătrate, inserate în text, de exemplu [9]. Dacă sânt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina, de exemplu [9, p. 531].)
 • Date despre autor / biodata în limba engleză (N. P., titlul ştiinţific, gradul didactic, afilierea instituțională, postul ocupat şi regiunea unde îşi desfăşoară activitatea, domenii de interes pentru cercetare, participarea în proiecte internaționale, distincții de apreciere a activității științifice, email.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență Socială” (PSPSW) este o revistă științifică, cu acces deschis, în mod liber accesibilă on-line. Recenziile sunt de tipul dublu-anonime: identitatea autorului şi cea a recenzentului nu se divulgă reciproc. Recenzarea este efectuată de către doi specialiști în domeniu selectați din cadrul Colegiului de redacție sau din  Lista de recenzenţi ai revistei.

O versiune completă a lucrării în format electronic standard corespunzător este depozitată imediat după publicarea inițială  într-un depozit online, care este sprijinit de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu acces deschis, cu distribuire nerestricționată, interoperabilitate și arhivare pe termen lung.

 

Procesul de revizuire începe cu prezentarea manuscrisului autorului:

Pasul -1

Evaluarea inițială la etapa primară a tuturor manuscriselor la nivelul colegiului de redacție pentru a verifica:

1.1 Originalitatea

1.2 Erori conceptuale, metodologice etc.

1.3 Erori lingvistice și de tehnoredactare etc.

Pasul -2

2.1 Dacă articolul este acceptat la etapa 1, acesta este supus recenzării duble anonime.

2.2 Recenzarea se axează pe: actualitate, noutatea problemei cercetate, originalitatea rezultatelor obținute, semnificația acestor rezultate, corectitudinea prelucrării rezultatelor brute, prezentarea, analiza și interpretarea datelor, respectarea volumului materialului ilustrativ (figuri, tabele etc.), calitatea rezumatelor etc.

Pasul -3

Răspunsul pozitiv și recomandarea de către referenți permite transmiterea articolului pentru o prelucrare ulterioară.

3.1 În cazul sugestiilor și recomandărilor, după revizuirea articolului, acesta este prezentat din nou colegiului de redacție.

3.2 Colegiul de redacție ia decizia finală în ceea ce privește publicarea articolului.