Despre universitate

 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a fost formată conform Hotărârii Guvernului R. S. S. Moldovenești din 16 august 1940, cu denumirea inițială Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat, care în 1955 a fost redenumit Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În anul 1992, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 330 din 21 mai „Cu privire la reorganizarea sistemului învățământului universitar”, Institutul este reorganizat în Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

  În corespundere cu ordinul Ministerului Învățământului din 20 iulie 1946, pe lângă Institut a fost formată aspirantura, care pregătea specialiști în domeniul filologiei, istoriei, matematicii, fizicii, botanicii etc. În anul 1948 în Institut a început pregătirea specialiștilor la limbile engleză și franceză. În legătură cu necesitatea pregătirii pedagogilor de cultura fizică, în anul 1949 a fost deschisă Facultatea de Cultură Fizică. În anul formării, Institutul întrunea cinci facultăți: Istorie și Filologie, Fizică, Matematică, Biologie, Geografie. În iulie 1941 Institutul a fost evacuat în orașul Cikalov, iar în anul 1944 a revenit în Republică, cu un contingent de 160 studenți și 20 de profesori. Procesul de studii a început la 1 decembrie 1944, cu 458 de studenți. Corpul profesoral al Institutului era constituit din cadre experimentate, savanți sosiți din centrele universitare din Iași, Moscova, București, Roma, Kiev, Varșovia, Leningrad etc.

  Cu toate greutățile primei perioade postbelice de restabilire a economiei naționale, deja în anul de studii 1950 – 1951 la cele șapte facultăți – Filologie, Istorie, Fizică și Matematică, Biologie, Geografie, Limbi Moderne și Cultură Fizică – își făceau studiile 2368 de studenți și activau 99 de profesori, inclusiv 24 cu titlu științific.

  În urma reorganizărilor în învățământul superior, la mijlocul anilor `50, Facultatea de Limbi Străine a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălți, iar cea de Științe ale Naturii și Geografiei – la Institutul Pedagogic din Tiraspol.

  În anul 1960 Institutul este desființat și unit cu Universitatea de Stat. În rezultatul acestei măsuri, baza materială a Institutului, cu cele trei facultăți – Istorie, Filologie, Fizică și Matematică, Cultură Fizică – a fost transmisă Universității de Stat, iar secția claselor primare – Institutului Pedagogic de Stat din Bălți.

  În legătură cu creșterea necesității de cadre de pedagogi cu studii superioare, Sovietul Miniștrilor al R. S. S. M., la 9 mai 1967, a adoptat Hotărârea despre restabilirea Institutului, în componența a trei facultăți: Fizică și Matematică, Filologie, Cultură Fizică.

  În anul 1970 a fost deschisă specialitatea Defectologie, în baza căreia, în 1973, a fost formată Facultatea de Defectologie, care în prezent activează cu denumirea Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială. Tot la începutul anilor `70 începe pregătirea la specialitatea Istorie și Pedagogie, pe baza căreia s-a format și în prezent activează Facultatea de Istorie și Geografie. În anul 1975, pe lângă Institut a fost deschisă Facultatea de Perfecționare a Conducătorilor din Sistemul Învățământului Preuniversitar, care activează și în prezent.

  La începutul anilor `80, Facultatea de Fizică și Matematică a fost reprofilată în actuala Facultate de Arte Plastice și Design. La 1 septembrie 1985 își începe activitatea Facultatea de Pedagogie, pentru pregătirea pedagogilor la clasele primare și a educatorilor pentru instituțiile preșcolare.

  În anul 1993 a reînceput pregătirea profesorilor la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, care în prezent are peste 1000 de studenți la limbile engleză, germană, franceză, italiană.

  Astăzi, Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creangă” întrunește opt facultăți. Pe parcursul ultimilor zece ani de activitate, Universitatea și-a lărgit considerabil profilul de pregătire a profesorilor școlari, a fost reînnoit nomenclatorul specialităților și au fost revăzute planurile de învățământ. Facultățile Universității pregătesc cadre didactice la peste 40 de specialități. Universitatea dispune de cadre didactice și științifice de o înaltă calificare. Actualmente, la cele 25 de catedre ale Universității, activează 17 profesori universitari, 14 doctori habilitați, 124 de doctori în științe, 104 conferențiari universitari. La facultățile Universității își fac studiile peste 6000 de studenți. Universitatea a pregătit mai mult de 32 mii de cadre didactice cu studii superioare. Peste 100 de absolvenți ai universității au fost menționați cu titlul de „Învățător emerit al Republicii”. Aportul U. P. S. „Ion Creangă” e inestimabil nu numai în ceea ce privește pregătirea profesorilor de diferite specialități; absolvenții universității sunt oameni de știință și cultura, politicieni, scriitori, savanți cu renume mondial, personalități marcante. Mândria Universității sunt: academicienii Boris Melnic, Boris Mateenco, Petru Soltan, Haralambie Corbu; scriitorii Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleuca, Gheorghe Voda, Andrei Strâmbeanu, Ion Hadârcă ș.a.

  Paralel cu activitatea de instruire, Universitatea desfășoară și o vastă activitate științifică. Pe parcursul ultimilor ani de studii au fost stabilite relații de colaborare științifică cu un șir de centre universitare de peste hotare: cu universitățile din București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Galați, Dusseldorf (Germania), Montana (SUA), Velico-Tirnova (Sofia), Ankara și cu alte universități din Anglia, Olanda, Rusia etc.

  Relațiile cu universitățile nominalizate permit să realizăm schimbul permanent de studenți, perfecționarea cadrelor didactice, pregătirea și editarea în comun a lucrărilor științifice și documentarea reciprocă în arhive și biblioteci.

  Este semnificativ faptul că Universitatea s-a transformat într-un centru de pregătire a cadrelor științifico-didactice universitare prin organizarea studiilor postuniversitare, odată cu redeschiderea în anul 1993 a Secției doctorat a Universității. În prezent, își fac studii la masterat 152 de persoane și la doctorat 110 specialiști, în istorie, pedagogie, psihologie, filologie, metodici particulare.

  În universitate activează cluburile studențești Tânărul Etnograf, Iuventus, Asociația Studenților Psihologi din Moldova și Asociația Tinerilor Istorici. În ultimii ani Universitatea desfășoară o vastă activitate de implementare a Procesului de la Bologna. În perioada 2003 – 2006, în Universitate a fost implementat Sistemul European de Credite Transferabile, ceea ce va facilita mobilitatea studenților și a profesorilor și posibilitatea de a participa mai activ în diferite proiecte și programe academice europene și internaționale. Tot în acest context, începând cu anul 2005 de studii, au fost elaborate și aprobate noile planuri de studii.

  Universitatea dispune de șase blocuri de studii și de șapte cămine pentru studenți, de bibliotecă, cu șase săli de lectură, de săli de calculatoare conectate la Internet și de o tipografie. Universitatea a fost acreditată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 559 din 7 mai 2002, Certificat de acreditare nr. 009. În baza hotărârii Colegiului Ministerului Educației și Tineretului nr. 4.2.1. din 29.08.2008 universitatea a fost acreditată repetat. Certificat de acreditare, seria AU nr. 000132.

 • „Se spune că un popor poate avea un rol activ în civilizație doar după ce se constituie ca națiune, producându-și marele patrimoniu prin intermediul personalităților cât mai puternice și mai originale. Or, adevăratele personalități se formează prin educație, prin formarea atitudinii față de propriul său popor, dar și față de valorile universale, deoarece anume prin atitudinea față de lume, arătăm cine suntem.

  Nicolae Chicuș, Rectorul U.P.S. “Ion Creangă” din Chișinău

  Nicolae Chicuș, doctor, profesor universitar, Rectorul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”

  La etapa actuală, când societatea tranzitează o perioadă dificilă, există o singură cale de a o depăși: ridicarea nivelului de cultură, luminarea poporului prin cunoașterea adevărului științific, revenirea la valorile spirituale autentice, renașterea adevăratei demnități naționale, cunoașterea, promovarea valorilor naționale, înseamnă, de fapt, democratizarea societății noastre.

  În acest context, mă adresez, în primul rând, studenților noștri, dar și comunității academice, în genere: să studiem cu toții pentru a ne edifica, să ne tratăm de indiferență și lene spirituală, să ținem cont de sufletul poporului care este singurul rezervor de fapte creatoare, să ne păstrăm verticalitatea și onestitatea moștenită din strămoși, promovând adevărul, frumosul, binele. Nu se poate face artă, politică și meserie intelectuală fără vitejie, fără tenacitate și inteligență.

  Se vorbește mult despre integrare europeană, integrare mondială. Accederea la valorile universale este posibilă doar prin păstrarea și valorificarea specificului național. Nu poți să iubești lumea, dacă nu-ți iubești propriul popor, tradițiile, obiceiurile, cultura. Or, după cum afirma Mihail Sadoveanu: Țara nu se servește cu declarații de dragoste, ci cu muncă cinstită și, la nevoie, cu jertfă … Nu înseamnă ură împotriva altor neamuri, ci datorie către neamul nostru … Munca cinstită, viața curată, iubirea de semen, împlinirea datoriilor pe care le avem – adică faptele – acestea înseamnă patriotism, și nu vorbe deșarte.

  Iată de ce Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău rămâne a fi una din cele mai prestigioase instituții de învățământ, o filă importantă a istoriei neamului nostru, deoarece a rămas fidelă acelorași principii. Nu ne putem asigura un viitor decât prin educarea tinerelor generații, care trebuie să țină minte că prin nimic nu se vede mai complet și mai perfect omul decât prin istorie, iar țara noastră suntem noi toți și ceva mai mult: este toată datoria teribilă care vine de la cei care au întemeiat-o, după cum afirmă și Nicolae Iorga. Este mai mult decât un crez, este ceea de ce are nevoie societatea la etapa actuală pentru ce vor pleda în continuare profesorii și studenții noștri.”

  Nicolae Chicuș, doctor, profesor universitar,
  Rectorul Universității Pedagogice de Stat “Ion Creangă”

 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău este o instituţie de învăţământ superior, care are drept scop formarea iniţială şi continuă de nivel superior a specialiştilor în domeniul Ştiinţelor educaţiei, Ştiinţelor umanistice, Ştiinţelor sociale, Arte, Ştiinţe exacte şi Asistenţă socială, asigurând acestora calificări profesionale competitive pe piaţa muncii, precum şi în dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor acesteia.

  Planul strategic al UPS ,,Ion Creangă” este elaborat în acord cu prevederile reformelor în curs de desfăşurare în sistemul naţional și european de învaţământ, urmărind realizarea misiunii universităţii: de formare pedagogică a cadrelor didactice şi inovare a ştiinţelor educaţiei prin cercetări inter- şi transdisciplinare.

  Pentru atingerea misiunii asumate este necesară consolidarea şi perfecţionarea unor valori instituţionale generale:

  • Calitate – susţinerea unei culturi a calităţii în toate subdiviziunile funcţionale ale universităţii şi  în toate domeniile de formare profesională.
  • Cooperare şi comunicare – în cadrul instituției, interinstituţionale naţionale, regionale şi internaţionale.
  • Integritate – onestitate în toate activităţile membrilor comunităţii academice;
  • Excelenţă –  punct de referinţă în tot ce întreprinde și promovează Universitatea.
  • Flexibilitate –  prin aplicarea diferitelor metode şi mijloace în calea realizării programelor individuale şi instituţionale;
  • Creativitate – oferirea de soluţii, inclusiv alternative cu scopul dezvoltării şi promovării instituţiei;
  • Educaţie pe toată durata vieţii – pentru toate cadrele didactice universitare.

  În scopul realizării funcţiilor clasice ale universităţii (didactică şi de cercetare) planul strategic pentru perioada 2012 – 2015 al UPS “Ion Creangă” din  Chişinău este orientat spre realizarea următoarelor direcţii prioritare:

  • afirmarea culturii organizaţionale, a imaginii şi a identităţii instituţionale a UPSC şi specializarea absolvenţilor în profesiuni recunoscute pe piaţa muncii;
  • construcţie şi dezvoltare curriculară pentru învăţămîntul superior pedagogic;
  • optimizarea calităţii procesului educaţional;
  • redimensionarea cercetării ştiinţifice, deschiderea largă spre expectanţele sociale; elaborarea de noi cunoştinţe ştiinţifice, formarea de noi competenţe profesionale;
  • dezvoltarea unui marketing educaţional pentru promovarea programelor de licenţă, masterat, doctorat şi formare continuă ale universităţii;
  • asigurarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice universitare prin programe instituţionale, naţionale, regionale, internaționale;
  • modificări în conceperea politicii financiare instituţionale;
  • crearea şi validarea unor noi indicatori de performanţă a personalului didactic;

 • Stema şi drapelul reprezintă cele mai semnificative valori ale UPS „Ion Creangă”, constituind identitatea distinctă, ce exprimă istoria, misiunea şi obiectivele majore ale instituţiei.

  Deviza „Disce ut doceas” („Învaţă pentru ca să-i înveţi pe alţii”) aleasă de universitarii-înşişi pe stema UPS „Ion Creangă”  exprimă crezul corpului profesoral, al studenţilor şi al absolvenţilor Universităţii.

  Stema UPS „Ion Creangă”

  Stema UPS „Ion Creangă”

  Stema

  Pe albastru, o creangă bătrână de măr aşezată în bară, cu vârful în jos, de aur, înflorită de argint şi însoţită în câmpul liber de o acvilă conturnată de aur stând pe o carte de argint.

  Scutul timbrat de un beret universitar negru, cu ciucure de aur.

  Deviza, cu litere negre pe o panglică de aur: „Disce ut doceas”  („Învaţă pentru ca să-i înveţi pe alţii”).

  Drapelul UPS „Ion Creangă”

  Drapelul UPS „Ion Creangă”

  Drapelul a fost elaborat în baza stemei, în formula tradiţională pentru drapele universitare din Republica Moldova.

  Drapelul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău reprezintă o pânză dreptunghiulară (2:3), albă, având în centru stema Universităţii.

  Albul pânzei drapelului Universităţii, pe lângă semnificaţiile heraldice arătate deja, este şi albul filei de hârtie pe care se fixează cunoştinţele pentru a fi perpetuate.

 • Titluri onorifice

  Titlurile onorifice se acordă unor personalități care recunosc și respectă valorile asumate și promovate de Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” și contribuie în mod esențial la realizarea misiunii și strategiei acesteia. Titlurile onorifice pot fi acordate la propunerea consiliilor facultăților și la propunerea Consiliului de administrație, făcută de rector sau prorectori.

  DOCTOR  HONORIS  CAUSA al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”

  DOCTOR HONORIS CAUSA UPS „Ion Creangă”

  DOCTOR HONORIS CAUSA

  Titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău se acordă unor personalități din afara Universităţii, recunoscute la nivel internaţional pentru rezultatele remarcabile obţinute în domeniul de activitate şi celor care au contribuit la dezvoltarea cunoaşterii, culturii şi spiritualităţii lumii contemporane şi la afirmarea libertăţii şi a demnităţii umane.

  PROFESOR  DE  ONOARE al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”

  PROFESOR DE ONOARE UPS „Ion Creangă”

  PROFESOR DE ONOARE

  Titlul de PROFESOR DE ONOARE al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău se acordă unor profesori de prestigiu din afara Universităţii, care au contribuit la dezvoltarea activităţilor didactice şi de cercetare din Universitate, precum şi la stabilirea unor colaborări importante între Universitate şi instituţii partenere din străinătate.

  PROFESOR EMERITUS UPS „Ion Creangă”

  PROFESOR EMERITUS

  PROFESOR  EMERITUS al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”

  Titlul de PROFESSOR EMERITUS al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău se acordă profesorilor Universităţii, la pensionare, pentru realizări deosebite în activitatea didactică şi de cercetare, recunoscute de mediul academic naţional şi internaţional.

  Regulamentul de acordare a titlurilor onorifice

  Medalie UPS „Ion Creangă”

  Medalie UPS „Ion Creangă”

  Medalia ,,Ion Creangă” a Universității Pedagogice de Stat ,,I. Creangă” este un însemn faleristic corporativ public și se conferă angajaților, studenților și altor personalități notorii din țară și de peste hotare, în semn de recunoștință și apreciere a meritelor deosebite în domeniile educațional, științific sau în alte domenii ale vieții publice.

  Regulamentul cu privire la conferirea Medaliei ,,Ion Creangă” a Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău