Arte Plastice și Design

 • Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN (arte.upsc.md)

  Despre Facultate

  Facultatea de Arte Plastice și Design, fondată în anul 1979, este prima și unica facultate care pregătește cadre didactice pentru învățământul artistic din Republica Moldova.

  Constituită ca un centru al educației artistico-plastice și cercetare în domeniul artei, Facultatea Arte Plastice și Design deține astăzi poziția de lider și coordonator în domeniul învățământului artistic din țară, având misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare într-un spectru larg de specialități și specializări în domeniile generale Arte plastice și Științe ale educației.

  Oferta educațională a Facultății de Arte Plastice și Design cuprinde cele trei trepte ale studiilor superioare: licență, masterat, doctorat. Pentru ciclul I – licență – facultatea propune șapte specialități, care oferă tinerilor un teren vast de formare profesională inițială și afirmare în domeniul pedagogiei artelor sau al creației artistice. Pentru programul studiilor de licență, facultatea organizează și studii la învățământ cu frecvență redusă, la specialitățile:

  Arte plastice și Educație tehnologică, cu termenul de studii 5 ani.

  Studiile de master oferă posibilitatea aprofundării a competențelor în funcție de specializare și șansa de a realiza o carieră de succes în domeniile didactic, științific sau de a aspira la funcții administrative, manageriale.

  Pentru această treaptă sunt propuse opt specializări, care asigură o continuitate a specialităților de la ciclul I, licență, dar oferă și o perspectivă interdisciplinară asupra diferitor domenii ale artelor vizuale; o deschidere amplă față de tendințele actuale în creație, comunicarea și educația artistică. Titlul obținut la finele studiilor – master în arte, master în științe ale educației – permite urmarea studiilor la ciclul III, doctorat.

  Un rol important în eficientizarea procesului de formare profesională continuă revine cursurilor de formare continuă în domeniul Arte plastice și Educație tehnologică, realizate la facultate.


 • În cadrul facultății activează trei catedre:

  Catedra Pictură

  În cadrul Catedrei de pictură sunt studiate discipline fundamentale, care oferă studenților un suport teoretic și practic pentru studiul interdisciplinar al istoriei și teoriei artelor și tehnicilor picturii. Aceste cursuri orientează activitatea cognitivă și creativă a studenților spre formarea unui sistem coerent de noțiuni teoretice și a unor modalități practice de exprimare artistico-plastică. Studiul culorii completează abilitățile studenților în utilizarea creativă a limbajului plastic.

  Practica plein-air, coordonată de Catedra pictură, este o componentă importantă a procesului de studii, orientată spre dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniul picturii și desenului. Această practică presupune redarea iluminării în aer liber, spațialității și perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanțelor de culoare observate direct în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea gustului artistic și dezvoltă imaginația, competența de analiză conștientă a formelor văzute și a variațiilor cromatice.

  Se studiază:

  • Pictură de șevalet
  • Istoria artelor plastice
  • Compoziția de șevalet
  • Pictura monumentală
  • Compoziția monumentală
  • Bazele compoziției
  • Cromatologia
  • Iconografia
  • Istoria artelor naționale și etnografia

  Catedra Studiul artelor, grafică și metodologia instruirii

  Cursurile predate de profesorii catedrei se structurează pe câteva direcții de bază: studiul artelor, discipline grafice și metodologia instruirii pe discipline. Pe lângă disciplinele plastice fundamentale, catedra oferă studenților și modulul psihopedagogic. Disciplinele catedrei propun studenților un profil tematic divers, atât teoretic, cât și practic, bazat pe studiul bazelor desenului academic, studiul conotațiilor limbajului plastic, însușirea tehnicilor grafice, a programelor grafice la computer, formarea abilităților didactice.

  Catedra coordonează activitatea științifică la facultate: activitatea de cercetare a studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice.

  Se studiază:

  • Grafică de șevalet
  • Stampă
  • Desen
  • Caligrafie
  • Grafică de carte
  • Grafică digitală
  • Design grafic
  • Arta foto
  • Anatomia plastică
  • Studiul artelor
  • Management în arte
  • Metodologia instruirii artelor plastice și educației tehnologice
  • Psihologia creativității
  • Psihologia formei și culorii
  • Proiectarea asistată la computer

  Catedra Artă decorativă

  Misiunea fundamentală a catedrei este să pregătească tineri specialiști în domeniile artelor decorative și designului, capabili să producă un impact artistic semnificativ asupra domeniilor cultural, educațional, industrial și comercial.

  Disciplinele catedrei asigură dobândirea cunoștințelor, abilităților practice în domeniile: design interior și vestimentar, diverse domenii ale artei decorative și artizanat.

  Se studiază:

  • Sculptură
  • Ceramică
  • Giuvaiergerie
  • Tapiseria artistică
  • Imprimeul artistic/batikul
  • Design vestimentar
  • Design interior
  • Prelucrarea artistică a lemnului
  • Prelucrarea artistică a pielii
  • Bazele artei decorative
  • Proiectarea mobilei
  • Design textil
  • Pictură pe sticlă
  • Materialogia
  • Istoria interiorului
  • Istoria costumului
  • Desen și pictură de specialitate

  Toate catedrele propun și o gamă variată de cursuri opționale, care permit studenților să-și alcătuiască un traseu profesional individual, în corespundere cu interesele și căutările proprii.

  Activitatea didactică este susținută de către specialiști care au absolvit instituții prestigioase de învățământ din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Țările Baltice etc., care contribuie la configurarea procesului didactic și al specificului instituțional. Profesorii facultății dețin grade didactice și titluri științifice în domeniul pedagogiei și studiului artelor, realizează permanent formare continuă, fortificând potențialul intelectual și profesional, obținând distincții și titluri de referință: Om emerit, Meritul civic, Maeștri în Arte, membri au Uniunii Artiștilor Plastici (R. Moldova, România, Europa).

  Cadrele didactice și studenții facultății au la dispoziție o importantă bază materială pentru activități de creație și instruire artistică. Studenții au posibilitate de să-și aprofundeze cunoștințele și să-și dezvolte competențele în diferite domenii ale artelor plastice și decorative în atelierele și sălile specializate de:

  • desen
  • pictură de șevalet
  • pictură religioasă (iconografie)
  • ceramică
  • prelucrarea artistică a pielii
  • prelucrarea artistică a lemnului,
  • prelucrarea artistică a metalului
  • giuvaiergie
  • tapiserie
  • batik
  • sculptură
  • ceramică
  • design vestimentar
  • design interior
  • laboratoare specializate pentru gravură
  • săli pentru grafică computerizată

  Formarea profesională în domeniul Arte și Științe ale educației și este asigurată de practicile de specialitate, care oferă studenților oportunități pentru o formare profesională de calitate:

  • Practica plein-air
  • Practica muzeistică
  • Practica de proiectare
  • Practica tehnologică
  • Practica poligrafică
  • Practica pedagogică

  Facultatea pune la dispoziția studenților următoarele facilități:

  • Participări la concursuri, expoziții de creație locale, naționale, internaționale.
  • Burse și stagii de practică în străinătate.
  • Ateliere dotate pentru cursuri de specialitate.
  • Sală de lectură – Arte.
  • Sală de calculatoare pentru studenți și cadre didactice, cu acces la internet.

  Facultatea a stabilit parteneriate la nivel național și internațional, care oferă realizarea schimbului de experiență, mobilității studențești și profesionale, de cercetare și creație. Programe de colaborare la nivel inter­instituțional național au fost stabilite cu: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Academia de Științe a Moldovei, Liceul Teoretic „Ion și Doina Aldea Teodorovici”, Chișinău. Dintre instituțiile partenere de peste hotarele țării, cele mai reprezentative sunt: Universitatea de Arte „George Enescu” (Iași), Universitatea Ovidius (Constanța), Universitatea Pedagogică de Stat „A. I. Herzen” (Sankt‑Petersburg), Universitatea Pedagogică „K. Ușinski” (Odessa), Universitatea de Stat din Udmurtia (Ijevsk), Universitatea Pedagogică de Stat din Vinița, Universitatea de Arte Plastice RUFA din Roma (Italia).

  Acordurile de colaborare încheiate în cadrul programului de mobilitate academică CEEPUS permit studenților și cadrelor didactice ale facultății să efectueze stagii și studii la universități cu renume din străinătate.

  Facultatea de Arte Plastice și Design organizează anual „Salonul profesorilor”, expoziție de creație cu participarea cadrelor didactice din republică și de peste hotare, integrate în procesul educației artistice; simpozionul Dimensiuni ale receptării artei contemporane în context cultural și educațional, care vizează fenomenele artistice actuale și modul, măsura în care acestea sunt înțelese și acceptate de societate. Cadrele didactice ale facultății participă permanent cu lucrări de creație la expozițiile organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova: Bienala de Pictură, Bienala de Grafică, Bienala de Arte Decorative, Saloanele Moldovei, Eminesciana și în cadrul expozițiilor internaționale, contribuind astfel la culturalizarea societății, la promovarea valorilor culturii naționale atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei.

  Activitatea de creație artistică a studenților și masteranzilor implică vizitarea/participarea la expoziții republicane și internaționale de artă, conferințe, work-shopuri, concursuri naționale și internaționale, tabere de creație, etc. Studenții și masteranzii Facultății de Arte Plastice și Design au posibilitatea de a-și expune lucrările de creație și de licență în cadrul galeriei de artă a facultății, în Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși”, în incinta Bibliotecii Naționale și în alte instituții publice din Chișinău.

  Absolvenții obțin titlul de Licențiat în arte și Licențiat în științe ale educației și pot activa în calitate de profesor de educație plastică și educație tehnologică, profesor în școli de artă pentru copii, în centre de creație artistică, în calitate de artist liber profesionist în domeniul artelor plastice și decorative, designer în sfera publicitară și editorială, designer de interior, designer vestimentar, designer în industria textilă, sculptor, cercetător în domeniul studiului artelor, pedagogiei și psihologiei, al culturologiei și etnografiei, manager în domeniul artei și culturii.

 • Ciclul II

  • Pictură de şevalet (2016)
  • Design grafic (2016)
  • Studiul artelor (2016)
  • Management în Arte (2016)
  • Pedagogia artelor plastice (2016, 2017-RO, 2017-EN, 2018)
  • Proiectarea artistică a interiorului (2016)
  • Prelucrarea artistică a materialelor (2016)
  • Modelarea artistică a costumului (2016)

 • Facultatea Arte Plastice şi Design, UPS I. Creangă

  ZIUA UŞILOR DESCHISE

  18 martie 2017, ora 9.00-17.00

  Chișinău, Str. Cornului 10

  Program de activităţi:

  1. Prezentarea Facultății Arte Plastice şi Design, vizitarea Muzeului de Arte vizuale din cadrul facultății, vizionarea expoziției de lucrări ale studenților facultății, vizitarea atelierelor specializate (9.00-10.00).
  2. Olimpiada republicană la Arta plastică şi Educaţia tehnologică pentru elevii claselor X – XII (10.00-13.00).
  3. Treninguri pentru cadrele didactice ce însoţesc elevii(10.00-15.00).
  Arbuz-Spatari Olimpiada Tehnici textile – tendințe si reflecții în învățământul artistic Atelier 205
  Roșca-Ceban Daniela Point to point – pictura decorativă pe sticlă Atelier 212
  Vozian Vasile Tehnici mixte în broderie Atelier 203
  Ajder Ecaterina Tehnici textile mixte Atelier 210
  1. Masterclass-uri pentru elevii participanţi la olimpiadă (13.00-15.00).
  Herţa Valeriu Master class: Caligrafie Aud. 201
  Botnari Dumitru Master class: Pictura în acuarelă Atelier 313
  Rusu Valentin Master class: Tehnici moderne în artă Atelier 311
  Macari Tudor Master class: Tehnica acuarelei pe umed Atelier 315
  Morărescu Ion Master class: Tehnici mixte Atelier 306
  Șugjda Svetlana Master class Ceramica artistică Atelier 104
  Zderciuc Ion Master class Sculptura Atelier 107

  Olimpeada la disciplinele școlare Arte plastică și Educația Tehnologică 2017

 • Taxe de studii ]

  Lansarea Muzeul de Arte Vizuale a Facultatii Arte Plastice si Design UPS "I. Creanga"

  Avem deosebita plăcere să vă invităm miercuri, 29 martie 2017, ora 15:00, la inaugurarea Expoziției permanente de Arte Vizuale în cadrul Muzeului Facultății Arte Plastice și Design.

 • Orar licență:

  Orar master

 • Cursuri opționale:

 • Conducătorii de grupe academice

    Nume, prenume conducător grupa specialitatea
  1 Ajder Ecaterina gr.101 Arte Plastice și Educație tehnologică, Arta Decorativă
  2 Mokan-Vozian Ludmila gr.102 Design Interior, Design Vestimentar, Grafica, Arte Plastice și Educație tehnologică, Arta Decorativă
  3 Răileanu Veronica gr.103 Design Interior, Design Vestimentar
  4 Gheorghiță Cezara gr.104 Grafica, Pictura
  5 Samburic Elena gr.201 Arte Plastice, Arta Decorativă
  6 Botnari Dumitru gr.202 Design Interior, Grafica
  7 Spătaru Rodica gr. 203 Design Interior, Grafica
  8 Botezat Nina gr.204 Design Vestimentar
  9 Simac Ana gr.301 Arte Plastice, Arta Decorativă
  10 Puzdrovschi Iurie gr.302 Design Interior, Grafica, Design Vestimentar
  11 Bliuc Ghenadie gr.303 Design Interior, Design Vestimentar
  12 Gobjila Ana gr.304 Grafica, Pictura
  13 Arbuz Olimpiada gr. 401 Arte Plastice, Arta Decorativă
  14 Munteanu Svetlana gr.402 Design Interior, Grafica, Design Vestimentar
  15 Mirza Iulia gr. 403 Design Interior
  16 Vozian Vasile gr. 404 Design Vestimentar, Grafica

 • Tematica tezelor de licență pentru anul 2016-2017

  Tematica tezelor de master pentru anul 2016-2017

 • Fișa de instructaj

  Suport de informare pentru practicanți

  Forma de învățământ: cu frecvența la zi

  în acord cu Regulamentul cu privire Ia organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în UPS „Ion Creangă" și Programul de învățământ pentru practica pedagogică,, Catedra Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii

  • Coordonatorul de practică - cadru didactic desemnat de catedră, care asigură monitorizarea și evaluarea stagiului de practică.
  • în acord cu Regulamentul cu privire Ia organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în UPS „Ion Creangă" și Programul de învățământ pentru practica instructivă 1, Catedra Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii, învățătorul-mentor - cadru didactic desemnat de instituția de aplicație, care asigură respectarea condițiilor necesare dobândirii de către practicant a competențelor proiectate pentru stagiul de practică.

  Repartizarea Ia locurile de practică

  • Studenții de la învățământul cu frecvența zi, realizează stagiul de practică pedagogică în instituțiile de învățământ preuniversitar: licee, școli cu profil artistic, și beneficiază de mentoratul șefului catedrei „Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii.” din instituția respectivă.
  • Studenții de la învățământul cu frecvența redusă, care activează în domeniu,

  realizează stagiul de practică pedagogică la locul de muncă și beneficiază de mentoratul șefului catedrei „Studiul Artelor, Grafică și Metodologia instruirii.” din instituția respectivă.

  • Studenții de la învățământul cu frecvența redusă, care nu activează în domeniu, aleg independent instituția de aplicație.

                                  Activitățile studentului practicant:

  • Săptămâna I:
  • Asistarea la clasă
  • practicantul va asista la toate lecțiile și meditațiile clasei și va completa zilnic jurnalul de asistență la clasă f (anexa 3);
  • învățătorul-mentor va verifica și va semna zilnic jurnalul practicantului.
  •    Întocmirea, în acord cu învățătorul-mentor, a orarului lecțiilor de probă pentru săptămâna a II-a: cel puțin o lecție de probă la fiecare dintre cele 2 discipline prevăzute pentru stagiul dat; este dezirabil numărul sporit al lecțiilor de probă.
  • Plasarea documentației în portofoliu.
  • Completarea secvențială a jurnalului de reflecții.

  Săptămâna a II-a:

  • Pregătirea și realizarea lecțiilor de probă:
  • pregătirea independentă a lecțiilor de probă;
  • realizarea la clasă a lecțiilor de probă;
  • autoevaluarea activității, în acord cu învățătorul mentor;
  • completarea zilnică a jurnalului lecțiilor de probă (anexa 4); învățătorul-mentor va verifica și va semna jurnalul.
  • Asistarea unor lecții la clasă. La solicitarea învățătorului-mentor, practicantul îl va ajuta la realizarea meditațiilor .

  Întocmirea orarului lecțiilor de control pentru săptămânile a II-a - a V-a:

  • Educația plastică
  • Educație tehnologică
  • Documentarea pentru unele lecții de control.
  • Plasarea documentației în portofoliu.
  • Completarea secvențială a jurnalului de reflecții.
  • Săptămânile a III - a V-a:
  • Proiectarea lecțiilor de control:
  • pregătirea independentă a proiectelor didactice, cu acordul învățătorului mentor.
  • Realizarea lecțiilor de control la clasă, cu asistarea mentorilor:
  • înainte de începerea lecției, practicantul va oferi mentorului proiectul didactic;
  • pe parcursul lecției, mentorul va lua notițe pe proiect;
  • după lecție, mentorul va analiza activitatea practicantului și va aprecia lecția prin notă (se va nota proiectarea și realizarea lecției, calculând la final nota medie).
  • Asistarea la unele lecții ale învățătorului-mentor. La solicitarea învățătorului-mentor, practicantul îl va ajuta la realizarea meditațiilor și la verificarea caietelor.
  • Plasarea documentației în portofoliu.
  • Completarea jurnalului de reflecții .

  Evaluarea stagiului de practică:

  • Prezentarea portofoliilor de practică la catedră.

  Data limită: se va anunța suplimentar.

  • Evaluarea reciprocă a jurnalelor de reflecții, monitorizată de coordonatorul de practică.
  • Reflecții de grup: focalizare pe impact (personal, asupra elevilor, colegilor, studiilor ulterioare la facultate, perspectivelor pentru următorul stagiu de practică etc.).
  • Conferința de totalizare, cu prezentarea reflecțiilor de grup: se va anunța suplimentar.
  • După conferință, coordonatorul de practică va calcula nota finală pentru fiecare practicant, conform fișei de apreciere.

Decana Facultății de Arte Plastice și Design

Administrația facultății
Decan: Ana Simac,
conf. univ. dr.


Prodecan: Spătaru Rodica,
lector superior.


Catedra Pictură
Șefa catedrei: Ludmila MOISEI,
conf. univ. dr.
email:  catedra.pictura@upsc.md


Catedra Artă decorativă
Șefa catedrei: Olimpiada ARBUZ,
conf. univ. dr.
email:  catedra.ad@upsc.md


Catedra Studiul artelor, Grafică și Metodologia instruirii
Șefa catedrei: Ludmila MOKAN-VOZIAN,
conf. univ. dr.
email:  catedra.sagmi@upsc.md


Date de contact
mun. Chișinău, str. Cornului, nr. 10,
email: fapdcreanga@upsc.md
decanat.arte@upsc.md
site web: arte.upsc.md
tel. (+373) 22 749383 (Decanat)  Mob: (+373) 68687743
tel. (+373) 22 748881 (Catedre)

fb gp