Secția Managementul Procesului de Instruire

 • Sercția Managementul  Procesului de Instruire (SMPI), cu denumirea iniţială Secţia de studii,  a fost instituit odată cu formarea Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” în anul 1940.

  Departamentul este o subdiviziune structurală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ce funcţionează în baza Senatului Universităţii şi în activitatea sa se conduce de documentele normative ale Ministerului Educaţiei, ordinile rectorului şi Regulamnetului SMPI. Activitatea SMPI este organizată pornind de la sarcinile fundamentale ale instituţiei.

 • Misiune și obictive:

   Organizarea activităţii pentru îndeplinirea cerinţelor documentelor de directivă şi normative ale organelor superioare, a ordinelor şi a hotărârilor Senatului, a dispoziţiilor de bază ce vizează procesul de studii.

  • Planificarea şi organizarea procesului de învăţământ în Universitate, realizarea controlului în vederea respectării graficului procesului de învăţământ, a orarului lecţiilor, colocviilor şi examenelor, repartizarea şi folosirea raţională a fondului auditorial.
  • Controlul executării de către subdiviziunile structurale ale Universităţii a documentelor şi materialelor instructive a organelor ierarhic superioare, a hotărârilor Senatului Universitaţii.
  • Analiza planurilor de studii şi a programelor analitice, a planurilor de lucru ale catedrelor şi planurile individuale ale profesorilor şi controlul îndeplinirii lor.
  • Organizarea şi evidenţa sistemului de apreciere a calităţii pregătirii specialiştilor.
  • Repartizarea, evidenţa şi controlul îndeplinirii normelor didactice de către profesori şi specialişti.
  • Controlul respectării disciplinei de muncă de către studenţi, a desfăşurării procesului instructiv-educativ, a organizării susţinerii colocviilor şi examenelor, acordării consultaţiilor decanatelor pe întrebările ce ţin de procesul instructiv-educativ.
  • Analiza activităţii lucrului catedrelor şi decanatelor în vederea îmbunătăţirii procesului de învăţământ, perfecţionării lui metodice.
  • Evidenţierea, generalizarea şi propagarea experienţei înaintate în domeniul pregătirii cadrelor.
  • Elaborarea propunerilor pentru planificarea pregătirii specialiştilor.
  • Acordarea ajutorului comisiilor şi comitetelor de calitate a facultăţilor şi catedrelor în perfecţionarea procesului de învăţământ.
  • Organizarea lucrului de orientare profesională în rândurile elevilor, tineretului şi înfăptuirea activităţilor de pregătire a admiterii la anul I.
  • Elaborarea proiectelor de hotărâre cu privire la activităţile intructiv-educative.
  • Elaborarea diverselor materiale instructive şi informative îndreptate spre organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.
  • Studierea necesităţilor şi asigurarea catedrelor şi facultăţilor cu diverse formulare.
  • Pregătirea materialelor, dărilor de seamă, informaţiilor, proiectelor de hotărâri şi ordine, cu privire la nivelul de organizare a procesului intructiv-educativ şi calităţii pregătirii specialiştilor.
  • Organizarea şi dirijarea activităţii la învăţământul cu frecvenţă redusă.
  • Participarea la şedinţele Senatului Universităţii şi a Consiliilor facultăţilor, catedrelor la care se examinează întrebările ce ţin de procesul educaţional.
  • Organizarea seminarelor instructive, trainingurilor cu profesorii şi colaboratorii pe probleme ce ţin de competenţa SMPI.
  • Prezentarea pentru examinare a propunerilor de stimulare materială şi morală a profesorilor.
  • Coordonarea activităţii facultăţilor şi catedrelor în vederea îndeplinirii planurilor de studii şi a programelor analitice.

 • În prezent SMPI este constituit din două secţii: Secţia de învăţământ cu frecvenţă şi Secţia de învăţământ cu frecvenţă redusă, având în subordine următorii colaboratori:

 •  Şeful SMPI – Stelian Culea

  Blocul 2, Biroul 16

  Telefon de contact: 0 22 35 83 02

  email: smpi@upsc.md

  stelianculea@yahoo.it