Filologie și Istorie

 • Facultatea Filologie

  Fondate în vara anului 1940, Facultatea de Filologie și cea de Istorie s-au impus, de-a lungul anilor, prin pregătirea calitativă a cadrelor didactice.

  Prin decizia Senatului Universității din iunie 2019 Facultatea de Filologie și Facultatea de Istorie și Geografie au fost fuzionate formând, astfel, una singură – Facultatea de Filologie și Istorie.

  FACULTATEA DE FILOLOGIE

  (2015 – 2019)

  Aulele Facultăţii de Filologie au fost punctul de pornire pentru personalităţi notorii din republică, aici şi-au scris primele poezii, şi-au schiţat primele subiecte de romane vestiţii scriitori contemporani Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache, Ion Hadârcă ş. a.

  Absolvenţii facultăţii activează cu succes în diverse domenii ale economiei naţionale, graţie pregătirii fundamentale atât în domeniul filologiei, cât şi în psihologie, pedagogie, metodica predării limbii şi a literaturii române/străine, traductologie etc.

  Facultatea de Filologie îşi vede misiunea în pregătirea cadrelor didactice şi manageriale de înaltă calificare pentru învăţământul gimnazial şi liceal.

  Concepţia generală de pregătire a specialiştilor la facultate este constituită din trei domenii distincte, legate organic între ele: Domeniul pedagogic şi psihologic al formării profesorului; Domeniul general filologic; Domeniul specialităţii de bază (A) şi Domeniul specialităţii secundare (B).

  La ora actuală, facultatea propune câteva modalităţi de pregătire profesională la trei niveluri:

  • Ciclul I – Licenţă;
  • Ciclul II – Masterat;
  • Ciclul III – Doctorat.

  În cadrul ciclului ILicenţă, instruirea se realizează la:

  • monospecialităţi – 180 de credite; durata studiilor – 3 ani
   • Limba şi literatura română*
   • Limba şi literatura rusă*
  • specialităţi cu profil dublu (specialitate de bază (A) + specialitate secundară (B) – 240 de credite; durata studiilor – 4 ani
   • Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană/germană;
   • Limba şi literatura română şi engleză/rusă (pentru alolingvi);
   • Limba şi literatura rusă şi engleză;
   • Limba şi literatura română/rusă şi engleză (pentru studenții străini).

  *La aceste specialităţi se realizează instruirea şi la învăţământul cu frecvenţă redusă. Durata studiilor este cu un an mai mult decât la învăţământul de zi.

  Absolvenţii facultăţii obţin calificativul Licenţiat în ştiinţe ale educaţiei, fapt ce le permite să activeze în instituţii de învăţământ preuniversitar de diverse tipuri în calitate de profesori de limbă şi literatură română/rusă, profesori de limbă străină, de literatură universală, metodişti, manageri în sistemul educaţional, redactori, traducători, referenţi etc.

  Deţinătorii diplomelor de licenţă îşi pot continua studiile la ciclul II – Masterat.

  În cadrul acestui ciclu candidaţilor li se propun o serie de oferte:

  • Educaţie lingvistică şi literară;
  • Educaţie literară şi artistică;
  • Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală (rom./rus.);
  • Educaţie lingvistică şi deontologia comunicării;
  • Didactica limbii române/ruse ca limbă străină;
  • Istorie şi teorie literară;
  • Literatura română şi cultura europeană.

  Studiile la masterat permit aprofundarea şi completarea studiilor de licenţă în direcţia achiziţionării de cunoştinţe, abilităţi necesare unui specialist care s-ar încadra cu mai mult randament şi cu mai multă eficienţă în activitatea profesională. Diversitatea metodelor şi procedeelor de educaţie la Ciclul II contribuie la formarea unei personalităţi flexibile, capabile să accepte fără dificultate schimbările calitative impuse de imperativele timpului.

  La elaborarea programelor de masterat s-a ţinut cont de experienţa europeană în domenii, de modelul unor specialităţi similare din cadrul instituţiilor de învăţământ europene cu tradiţii (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Universitatea Pedagogică din Moscova etc.).

  Conţinuturile şi finalităţile programelor sunt în concordanţă cu standardele europene de formare a unor profesionişti competenţi în aceste domenii şi compatibile cu Cadrul european al calificărilor şi cu Descriptorii de la Dublin.


  FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

  (2015 – 2019)

  Facultatea de Istorie de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” are câteva perioade în activitatea sa. Prima începe la 23 august 1940, când CC al PCM ia decizia de a crea Institutul Pedagogic Moldovenesc de Învățători la Chișinău. Facultatea era una din cele cinci constituite atunci: Istorie, Filologie, Fizică și Matematică, Biologie, Geografie și fiind prima Facultate de Istorie în Republica Moldova. În anul 1951 facultatea devine de Istorie și Filologie. După redeschiderea Institutului, la începutul anilor '70, pe lângă Facultatea de Filologie a fost deschisă secţia de istorie şi pedagogie. În 1976 a fost constituită Facultatea de Istorie şi Pedagogie. În anul 1991 denumirea Facultăţii a fost schimbată în Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie. Iar în decembrie 2013 Senatul Universității adoptă modificarea denumirii facultății în Istorie și Geografie. La 1 septembrie 2019 Facultatea de Istorie și Geografie este comasată cu cea de Filologie, actualmente purtând denumirea de Facultatea de Filologie și Istorie.

  Până la 31 august 2019 procesul didactic în domeniul istorie, geografie, educație civică, patrimoniu cultural a fost realizat de profesorii angajați la două catedre: istorie și științe sociale, geografie și patrimoniu cultural.

  Catedra de istorie și științe sociale a fost condusă de către conf. univ. dr. Larisa Noroc. Aici au activat conferențiarii universitari dr. Sava Balan, Valentin Burlacu, Elena Buzinschi, Nicolae Chicuș, Silvia Chicu, Nicolae Ciubotaru, Andrei Cușco, Diana Dumitru, Mihail Grosu, Angela Lisnic, Octavian Munteanu, Sergiu Musteață, Igor Sava, Lucia Sava, Corina Savițchi, Natalia Sedîkin; lectorii universitari Galina Bodareu, Viorel Bolduma, Sergiu Cataraga, Stelian Culea, Aurel Tverdohleb.

  Catedra de geografie și patrimoniu cultural a fost condusă de conf. univ. dr. Valentina Ursu. În cadrul ei au activat profesorii de bază: conf. univ. dr. Jeni Nastas, Vasile Maxim, Gheorghe Niculiță, Ion Danilescu; lectorii universitari: Valentina Samoilenco, Veronica Melinte, Lucia Țîcu, Alexei Gherman, dar și angajații prin cumul: prof. univ. dr. hab. Victor Țvircun, Anatol Petrencu, Adam Begu, dr. hab. Elena Ploșnița, Oleg Levițki; conf. univ. dr. Varvara Buzilă, Iurie Bejan, Ion Mironov, Ilie Boian, Anatolie Puțuntică, Ala Donica, lectorii universitari Iosif Moldovanu, Ion Ștefăniță.

  Începând cu 1 septembrie 2019 ambele catedre au fost comasate și a fost formată Catedra de istorie și geografie. Șefa catedrei este conf. univ. dr. Larisa Noroc.

  Actualmente, catedra asigură formarea specialiștilor în câteva programe de licență: „Istorie și geografie”, „Istorie și limbă engleză”, „Geografie și istorie” – la învățământ cu frecvență; „Istorie”, „Geografie” – învățământ cu frecvență redusă. La treapta de master sunt oferite programele: „Patrimoniu istoric și turism cultural”, „Didactica disciplinelor istorice”, „Didactica educației civice”, „Istorie europeană comparată”. Totodată, profesorii catedrei realizează activitățile didactice la programele de formare continuă și formare profesională suplimentară la: „Istorie”, „Educație civică/Educație pentru societate”, „Geografie”.


  Manifestările educaționale cu studenții și elevii reprezintă un domeniu constant al catedrelor. Sunt organizate tradiţionalele sărbători de Crăciun şi Anul Nou – „Să trăiţi, să înfloriţi” la facultate, universitate, în republică. Profesorii participă la organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare, a concursurilor naționale pentru elevi, a Turnamentului în domeniul drepturilor copilului etc.

  Activitatea catedrelor în toate perioadele este bogată în realizări didactice, științifice și educaționale. Dovada acestei concluzii este calitatea specialiștilor pregătiți de facultate, încadrați cu mult succes în sistemul educațional, academic, administrativ, diplomatic în Republica Moldova și peste hotarele ei.

 • În cadrul facultății activează trei catedre:

  Catedra Limba și literatura română

  Şef catedră: CARAMAN VLAD
  doctor în filologie, conferenţiar universitar
  Adresa catedrei: Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 308,
  tel. 022 240750
  e-mail. creangalitrom@yahoo.it

  Misiunea catedrei
  Catedra are o misiune dublă:

  1.  de a forma cadre didactice cu cunoştinţe temeinice în domeniul istoriei literaturii române, literaturii universale sau teoriei literare;
  2.  de a pregăti cercetători ştiinţifici care să urmeze studiile la doctorat şi postdoctorat.

  Din istoria catedrei

  Catedra activează din anul deschiderii universităţii, 1940, având pe parcurs mai multe denumiri. Denumirea iniţială a fost Catedra de Literatură moldovenească.
  Odată cu adoptarea Legii cu privire la limba de stat în Republica Moldova pe 31 august 1989 a fost luată decizia de a schimba denumirile catedrelor din cadrul Facultăţii de Filologie. Astfel, Catedra de Literatură moldovenească şi universală a fost transformată în Catedra de Literatură română şi comparată.
  Începând cu 1990, au fost introduse cursuri noi: Literatură şi psihologie; Literatura şi pictura; Folclor şi mitologie, Literatura română interbelică. Cursurile au fost susţinute de colaboratorii permanenţi ai catedrei: Al. Burlacu, T. Roşca, E. Botezatu, I. Botezatu, G. Canţâr.
  După anul 1990 au fost angajaţi în calitate de profesori A. Matcovschi, D. Smolniţchi, M. Lungu, E. Ţărnă, L. Armaşu, A. Mihalache (Rusu), L. Handrabura, A. Sângereanu (Serencu), S. Harabagiu, V. Baraga, S. Voloşciuc, Al. Grati, A. Melnic, M. Cubreacov, D. Apetri, V. Zaharia, V. Caraman, An. Gavrilov, A. Ţurcanu, G. Aniţoi, V. Roşioru, E. Cartaleanu, N. Corcinschi, S. Cogut, O. Gherman.
  Din anul 2014 catedra se numeşte Istorie şi teorie literară.
  Catedra a fost condusă până în octombrie 1994 de prof. E. Botezatu. În anul 1994-1995 de T. Roşca. Din 1995 – 2015 – de Al. Burlacu.


  Catedra  Limbă și comunicare

  Şef catedră: Svetlana DERMENJI-GURGUROV
  doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
  Adresa catedrei: Str. Ion Creangă 1. Bloc central, biroul 313,
  tel. 022 358127
  e-mail. creangalitrom@yahoo.it

  Misiunea catedrei:
  Catedra are misiunea de a pregăti :

  1. Profesori de limba română (ca limba a doua);
  2. Profesori de limba română (ca limbă străină);
  3. Profesori de limba rusă (ca limbă maternă);
  4. Profesori de limbă rusă (ca limbă străină);
  5. Profesori de limba engleză (ca limbă străină);
  6. Masteri în ştiinţe ale educaţiei.

  De asemenea, catedra participă la formarea continuă a cadrelor didactice, recalificarea şi perfecţionarea profesorilor de limba română în şcolile cu instruire în limba rusă.

  În cadrul catedrei se desfăşoară conferinţe, mese rotunde, prezentări de carte, sărbători omagiale, întâlniri cu scriitorii etc.

  Începând cu anul de studii 2014-2015 membrii Catedrei de Limbă şi Comunicare s-au implicat activ în predarea limbilor română şi rusă studenţilor străini, vorbitori de limbă turcă şi arabă.

  Din istoricul catedrei:

  Catedra Limba şi Literatura Română pentru Alolingvi a fost fondată la 1 aprilie 1996 avînd menirea să pregătească cadre didactice în domeniul limbii şi literaturii române şi limbii şi literaturii bulgare/găgăuze/ruse/engleze pentru şcolile cu predare în limba rusă din Republica Moldova. Din anul 2010 catedra poartă denumirea de Catedra Limbă şi Comunicare.

  Specialităţile sus-numite a fost iniţiate din necesitatea sporirii nivelului de cunoaştere a limbii române de către cetăţenii-alolingvi din republică, în special din raioanele de sud ale Moldovei. Totodată, fondarea specialităţii era dictată de necesitatea elaborării şi implementării în practică a unor tehnologii educaţionale moderne în predarea/învăţarea limbii române de către vorbitorii alolingvi.

  Schimbările social-politice din ultimii ani, reformarea societăţii în baza mecanismelor democratice, crearea  pieţii libere a generat necesitatea revizuirii procesului educaţional de la Facultate, reactualizarea lui în corespundere cu standardele educaţionale. În special, a impus introducerea specialităţilor duble cu profiluri înrudite şi conecte. Răspunzînd acestui imperativ al timpului, în anul 1997, în cadrul facultăţii a fost iniţiat programul de studiu Limba şi literatura rusă şi engleză.

  La Catedra Limbă şi Comunicare există două tipuri de programe de studii: programul de studii ce oferă specializare de nivel licenţă în sistem Bologna, cu o durată de 4 ani şi programe de studii masterat – 1.5/ 2 ani la specialităţile Didactica limbii române/ruse ca limbă nonmaternă/străină şi Educaţie lingvistică şi comunicare interculturală.


  Catedra ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

  Șef catedră – Larisa NOROC,
  conf. univ. dr.
  email: noroc.larisa@upsc.md

  Pagina web: https://istoriegeografie.upsc.md/

 • Ciclul I

  • Limba şi literatura română (2013, 2016, 2018)
  • Limba şi literatura română şi limba engleză/ franceză/ germană/  italiană/ spaniolă (2013)
  • Limba şi literatura română şi limba engleză (2013, 2018) /rusă (2018)/ bulgară(alolingvi)
  • Limba şi literatura rusă
  • Limba şi literatura rusă şi limba engleză (2013, 2018)
  • Limba şi literatura rusă fr (2013, 2018)

  Ciclul II

  • Istorie și teorie literară (2018)
  • Literatură română și cultura europeană
  • Didactica disciplinelor filologice
  • Educaţie lingvistică şi literară
  • Modele de comunicare și relații publice
  • Educație lingvistică și comunicare interculturală (română (2018) /rusă (2018)/ engleză)
  • Didactica limbii române (2018)/ruse (2018) ca limbă nematernă/ străină
  • Educaţie lingvistică şi dentologia comunicării

 • Orar licență:

  Orar master

  • Orarul cursurilor
  • Orarul evaluărilor
  • Orarul sesiunilor
  • Orarul lichidării restanțelor

 • Cursuri opționale:

   

 • Conducătorii de grupe acdemice

    Nume, prenume conducător   grupa specialitatea
  1 Butuc Petru 101 Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană

  Limba şi literatura română

  2 Petrenco Liuba 102 Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  3 Gorşcova Marina 103 Limba şi literatura rusă şi engleză
  4 Zgardan Aliona 201 Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană

  Limba şi literatura română

  5 Neaga Lilia 202 Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  6 Bobrova Iuliana 203 Limba şi literatura rusă şi engleză
  7 Smolnițchi Dumitrița 301

   

  Limba şi literatura română şi engleză/franceză/italiană  Limba şi literatura română
  8 Dermenji-Gurgurov Svetlana 302 Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  9 Colesnic Liubovi 303 Limba şi literatura rusă şi engleză
  10 Zaharia Viorica 401 Limba şi literatura română şi engleză
  11 Cibotaru Liuba 402 Limba şi literatura română şi franceză/italiană
  12 Gălușcă Lilia 403 Limba şi literatura română şi engleză (alol.)
  13 Damian Nadejda 404 Limba şi literatura rusă şi engleză

 • Tematica tezelor de licență și master pentru anul 2016-2017

 • Vezi mai multe detalii AICI

Administrația facultății
Decan interimar: Gabriella TOPOR,
conf. univ. dr.


Catedra LIMBĂ ȘI COMUNICARE:
Șefa catedrei – Svetlana DERMENJI-GURGUROV,
conf. univ. dr.
email:dermenji.svetlana@upsc.md


Catedra ISTORIE ȘI GEOGRAFIE
Șef catedră – Larisa NOROC,
conf. univ. dr.
email: noroc.larisa@upsc.md


Catedra LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ:
Șef catedră – Vlad CARAMAN,
conf. univ. dr.
email: caraman.vlad@upsc.md


Date de contact
Chișinău,
str. I. Creangă 1, bl. 1, MD-2069,
email:gabriela-topor@yandex.ru
email: topor.gabriella@upsc.md
tel. (+373) 22 240753 (Decanat) Mob: (+373) 68681857
fb