Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe pedagogice

Pretendent: GOLUBOVSCHI Oxana

Conducător ştiinţific: BABÎRĂ Eugenia, doctor în filologie, conf. universitar

Tema tezei: TEHNOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR DE TRADUCERE LA STUDENȚII-TRADUCĂTORI

 Specialitatea: 533. 01 – Pedagogie universitară

Data: 23 iunie 2020

Ora: 10:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul 2, sala Senatului.

Componenţa Comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat:

  1. Burlacu Alexandru, preşedinte, dr. hab. în fil., prof. univ. – președinte
  2. Petrenco Liuba, dr. în ped., conf. univ. – secteratr științific
  3. Zbanț Ludmila, dr. hab. în fil., prof. univ., USM
  4. Barbăneagră Alexandra, dr. în ped., conf. univ., UPSC
  5. Armaşu-Cantîr Ludmila, dr. în fil., conf. univ., UPSC
  6. Chirdeachin Alexei, dr. în fil., conf. univ., US Comrat

Referenţi oficiali:  

Borozan Maia, dr. hab. în ped., prof. univ., UST

Mascaliuc Victoria, dr. în fil., lector. univ., USARB 

 Teza de doctor în științe pedagogice și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” și pe pagina web a ANACEC www.cnaa.md.

Susținerea poate fi urmărită online, accesând link-ul meet.google.com/iej-nnab-nyw

 REZUMAT

GOLUBOVSCHI Oxana. TEHNOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR DE TRADUCERE LA STUDENȚII-TRADUCĂTORI. Teză de doctor în științe pedagogice. Chișinău, 2020.

 Structura tezei. Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 197 surse, adnotare (română, rusă, engleză), 150 pag. text de bază, 20 tabele, 20 figuri, 18 anexe. Publicații la tema tezei: 25 de lucrări științifice.

Concepte-cheie: competențe de traducere (CT): competența strategică (CS), competența comunicativă (CC), competența instrumental-profesională (CIP) și competența socio-culturală (CSC), Tehnologia de formare a competențelor de traducere (TFCT), valori profesionale ale competențelor de traducere (VPCT), traducerea scrisă specializată.

Scopul cercetării constă în elaborarea și validarea experimentală a Tehnologiei de formare a competențelor de traducere a viitorilor traducători în context universitar.

Obiectivele cercetării: stabilirea și identificarea reperelor teoretice în lingvistică și psihopedagogie privind traducerea ca strategie de formare profesională a traducătorilor; analiza evoluției și dezvoltarea semnificației termenului competență de traducere din perspectiva pregătirii profesionale a studenților-traducători; descrierea abordărilor metodologice de formare a competenței de traducere; determinarea nivelurilor de formare a competenței de traducere ale studenților; elaborarea și validarea Tehnologiei de formare a competențelor de traducere la studenți în context universitar; formularea concluziilor științifice și a unor sugestii metodologice privind dezvoltarea competenței de traducere ale studenților-traducători în perioada formării profesionale inițiale.

Noutatea și originalitatea științifică este susținută prin: analiza traducerii ca proces de formare profesională; descrierea evoluției conceptului competență de traducere (limba engleză) și dezvoltarea semnificației termenului „competențe de traducere” într-o nouă accepție; identificarea competenței de traducere relevante profesiei de traducător: CS, CC, CIP și CSC; elaborarea criteriilor de evaluare și a valorilor profesionale ale competențelor de traducere ale studenților: percepția selectivă, decodificarea, elaborarea strategiei de traducere, responsabilitatea, creativitatea, preocuparea profesională, valorizarea ideatică, colaborare, adaptare contextuală.

Problema științifică soluționată constă în identificarea reperelor teoretice în lingvistică și psihopedagogie privind traducerea ca strategie de formare profesională a traducătorilor, elaborarea Tehnologiei de formare a competențelor de traducere la studenți în context universitar; formularea concluziilor științifice și a unor sugestii metodologice privind dezvoltarea competențelor de traducere ale studenților-traducători în perioada formării profesionale inițiale.

Semnificația teoretică a cercetării este confirmată prin: identificarea și prezentarea descriptivă a reperelor teoretice de natură lingvistică și psihopedagogică privind traducerea ca strategie de formare profesională; elucidarea semnificațiilor termenului CT din perspectiva documentelor de politici în domeniul pregătirii profesionale a studenților-traducători; formularea concluziilor științifice privind formarea competențelor de traducere ale studenților.

Valoarea aplicativă a cercetării rezultă din: dezvoltarea didacticii universitare (limba engleză) prin: elucidarea descriptivă a celor mai reprezentative abordări metodologice ale formării competențelor de traducere identificate în literatura pedagogică; elaborarea și validarea TFCT la studenți; formularea unor concluzii științifice și sugestii metodologice privind dezvoltarea competențelor de traducere ale studenților-traducători în perioada formării profesionale inițiale. Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale cercetării a fost realizată prin mediatizarea elaborărilor teoretico-practice şi experimentarea „Tehnologiei de formare a competențelor de traducere la studenți în context universitar” la Universitățile din Republica Moldova (UPSC, USARB) în anii 2014 – 2019.

De asemenea, ai putea dori...