Se anunţă susţinerea tezei de Doctor în Psihologie

Candidat: MULCO Iulia

Conducător: RACU Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 511.02 – 09, UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei Pазвитие волевой сферы у дошкольников на занятиях хореографией / Dezvoltarea sferei volitive la preșcolari în cadrul activităților de coregrafie

Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 26 iunie 2020

Ora: 11.00

Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 2

Susținerea poate fi urmărită online, accesând link-ul

Scopul lucrării științifice: de a determina nivelurile de voluntaritate, de a studia caracteristicile sferei volitive și dinamica dezvoltării acesteia la copii în perioada preșcolară, ținând cont de diferențele de gen, precum și de a dezvolta și testa un program formativ care vizează dezvoltarea calităților volitive ale unui preșcolar în cadrul activităților de coregrafie.

Noutatea și originalitatea științifică. Studiul a obținut noi rezultate privind dinamica dezvoltării sferei volitive a preșcolarului, care completează și specifică cunoștințele științifice despre mecanismele de formare a componentelor voinței copilului. Teza conține rezultatele originale privind specificul formării voinței în cadrul activităților de coregrafie. Au fost obținute date noi privind diferențele de vârstă și de gen în formarea abilităților de voluntaritate, asumarea sarcinii, subordonarea regulii etc., aceasta a servit drept bază pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a calităților volitive în condiții experimentale.

Rezultatele obţinute în cercetare care contribuie la soluționată problemei științifice importante constau în identificarea caracteristicilor și a dinamicii sferei volitive la vârsta preșcolară, stabilirea diferențelor în manifestarea elementelor componente ale voinței la fete și băieți, precum și elaborarea un program de formare care a permis influența pozitivă eficientă asupra dezvoltării calităților volitive la preșcolari în cadrul activităților de coreografie.

Semnificația teoretică a lucrării constă în faptul că a fost efectuat un studiu cuprinzător al dezvoltării componentelor sferei volitive la orele de coregrafie, au fost identificate specificul și trăsăturile formării voinței în perioada preșcolară și s-au stabilit diferențe în manifestarea calităților volitive la fete și băieți.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că modelul propus și programul elaborat pentru dezvoltarea parametrilor sferei volitive a preșcolarului în cadrul activităților de coregrafie pot fi aplicate de educatori, profesori și specialiști pentru a lucra cu copiii în această direcție. Testele psihodiagnostice prezintă un interes practic în studierea sferei volitive a preșcolarilor, iar standardele orientative de dezvoltare a componentelor sale pot fi utilizate pentru o abordare individuală și cuprinzătoare a educației copilului. Analiza reprezentărilor preșcolarilor privind sfera motorie poate fi utilizată de către educatori pentru organizarea și optimizarea dezvoltării sferei motorii.

Publicații la tema tezei: Rezultatele studiului au fost publicate în 9 lucrări științifice.

Vă invităm să participați la susținerea publică a tezei.

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău precum și la următoarea adresă web:  http://www.cnaa.md/thesis/56034/

De asemenea, ai putea dori...