Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în psihologie

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat  în psihologie în Seminarul Științific de profil Ad-hoc,  pe baza Seminarului științific de profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională, în baza ordinului nr. 116 din  27.05.2020 cu privire la organizarea și componența seminarului științific de profil

Candidat: RACU Iulia

Seminarul Științific de profil Ad-hoc din UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei: Psihologia anxietății la copii și adolescenți

Specialitatea 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 29 iunie 2020

Ora: 11.00

Local: Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă 1, bloc 2

Scopul cercetării: analiza specificului anxietății la copii și adolescenți, investigarea anxietății școlare la copii și adolescenți, determinarea surselor anxietății la copii și adolescenți, evidențierea particularităților de personalitate la copiii și adolescenți cu diferite nivele de anxietate, precum și proiectarea şi implementarea programului complex de intervenţie psihologică în vederea diminuării anxietăţii la preșcolari.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost realizat un demers constativ și formativ profund și amplu privind anxietatea la copii și adolescenți în care: s-a constatat că pe parcursul copilăriei și adolescenței există anumite particularități în manifestarea anxietăţii și a anxietății școlare; s-au identificat factorii anxietăţii (anxietății școlare, anxietății academice) la copii și adolescenți, dintre aceștia vom enumera: familia, climatul afectiv al familiei, autoaprecierea, încrederea în sine, curajul social și inițierea contactelor sociale; au fost stabilite interrelații între anxietate și autoapreciere / încredere în sine / curajul social / inițierea contactelor sociale la copii și adolescenți; s-a evidențiat un portret psihologic caracteristic copilului și adolescentului cu anxietate ridicată; fapte ce au permis diminuarea anxietății la preșcolari prin implementarea unui programul complex de intervenţie psihologică.

Noua direcție de cercetare: Psihologia anxietății la copii și adolescenți (cadru conceptual, diagnostic și intervenții).

Semnificația teoretică a lucrării: rezultatele investigaţiilor îmbogățesc bazele teoretice ale ştiinţei psihologice cu noi cunoştinţe ample referitoare la anxietate în copilărie și adolescență; ai factorilor ce condiționează anxietatea în copilărie și adolescență, precum și despre trăsăturile de personalitate şi legităţile de dezvoltare a copiilor și adolescenților cu anxietate ridicată.

Valoarea aplicativă a lucrării:  posibilitatea practică de administrare a complexului psihodiagnostic propus pentru examinarea anxietăţii la copii și adolescenți de către psihologii şcolari, cadrele didactice şi  specialiştii din centrele psihologice; tezele cercetării despre particularitățile anxietății, specificul anxietății școlare, dependența anxietăţii de mediul diferit de educaţie, intercorelațiile cu alte fenomene psihologice (autoaprecierea, încrederea în sine, curajul social, inițierea contactelor sociale, trăsăturile de personalitate) pot fi utilizate în procesul de formare a personalităţii armonioase a copiilor și adolescenților;  estimările despre factorii determinanți ai anxietăţii în copilărie și adolescență pot fi recomandate părinţilor copiilor și adolescenților în scopul optimizării procesului educativ; programul psihologic complex de intervenţie orientat la diminuarea anxietăţii la preșcolari poate fi inclus în manualele şi materialele instructive destinate psihologilor şi cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare şi poate constitui baza unui ghid metodologic pentru psihologi, asistenţi sociali, profesori, părinţi, preșcolari, școlari mici, preadolescenți, adolescenți şi toţi cei preocupaţi de procesul educaţional la copii și adolescenți.

Publicații la tema tezei: 72 de publicații

Vă invităm să participați la ședința Seminarului Științific de profil Ad-hoc.

Susținerea poate fi urmărită online, accesând link-ul
meet.google.com/cch-zcqu-xwy

De asemenea, ai putea dori...